Skip to main content
Stipendiat Jostein Rødseth Brede sitter i helikopterdøra med rescue bag.

Forskningsklyngen i Trondheim: Datafangst

I forskningsklyngen i Trondheim samarbeider Stiftelsen Norsk Luftambulanse, St. Olavs hospital og NTNU om forskning på det som på fagspråket kalles datafangst: Å sette sammen og analysere data fra akuttmedisinske forløp for å se hvordan vi kan gi enda bedre behandling og få en enda bedre helsetjeneste.

Et akuttmedisinsk forløp starter når alarmtelefonen ringer på 113-sentralen, og strekker seg til pasienten skrives ut av sykehuset. Underveis skapes det store mengder informasjon om pasienten. Fra ambulansebilen som kommer først til stedet, luftambulansen som frakter pasienten til sykehuset, akuttmottaket som tar imot, og intensiv- eller spesialistavdelingen som tar over når pasienten er stabilisert. Hvert ledd er avhengig av å vite hva tidligere ledd har gjort for å gi best mulig behandling. Men mye av informasjonen deles fremdeles muntlig eller noteres på papir. Da kan viktige opplysninger gå tapt.

NorAir Capture for pasientsikkerhet

I prosjektet NorAir Capture arbeider leger og forskere med å gjøre denne informasjonsutvekslingen digital. I samarbeid med St. Olavs hospital jobber de med å etablere datasystemer som følger pasienten fra legehelikopteret til sykehusutskrivelse. Dette skal sikre presis og helhetlig informasjon til alle som behandler pasienten underveis. NorAir Capture forsker på effekten av dette, og hvilke data som er viktige å ha med. Datainnsamlingen skjer i tråd med norsk lov om personvern.

Målet dreier seg om flere ting, som alle har med det fagfolkene kaller pasientsikkerhet å gjøre: Å sikre at legehelikopteret rykker ut til de pasientene som trenger den mest. At alle behandlere underveis kan få et mest mulig komplett bilde av pasienten, slik at de kan ta mer informerte beslutninger når de skal gi videre behandling. Og forskerne håper dette også kan gi nye muligheter for læring og evaluering: Kanskje er innarbeidede arbeidsmetoder ikke så effektive som vi har trodd?

REBOA Arrest: Hjertestans utenfor sykehus

Forskerne i Trondheim jobber også med studien REBOA Arrest, der de ser på hjertestans utenfor sykehus og om vi kan finne en tilleggsbehandling til den allerede etablerte behandlingen. Hvert år rammes rundt 3000 personer i Norge av plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus. Mange er egentlig ganske friske ellers, sett bort fra deres akutte hjertetilstand. Men dessverre er det slik at fire av fem av disse pasientene dør.

Målet med REBOA-studien er å undersøke om luftambulansepersonell kan bruke en teknikk med å blåse opp en ballong inne i hovedpulsåren for å gi bedre effekt av hjertekompresjoner, og senere se om denne behandlingen – som altså gis i tillegg til hjerte- og lungeredning – kan hjelpe flere pasienter å overleve plutselig hjertestans i fremtiden. Prosjektet er et samarbeid med St Olavs hospital og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Nå planlegger de en klinisk multisenterstudie der flere sykehus kan ta i bruk REBOA-behandlingen på hjertestanspasienter og undersøke effekten av dette.

Seniorforskere

Stipendiater