Skip to main content

Akuttmedisin, kvalitet i helsetjenesten, datakvalitet, helsetjenesteforskning

Andreas Krüger er fagsjef for utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og leder for forskningsklyngen vår i Trondheim.

Andreas Krüger

Andreas Krüger

Seniorforsker og fagsjef utvikling

andreas.kruger@norskluftambulanse.no

Et akuttmedisinsk forløp starter når alarmtelefonen ringer på 113-sentralen, og strekker seg til pasienten skrives ut av sykehuset. Underveis skapes det store mengder informasjon om pasienten – fra bilambulansen som kommer først til stedet, luftambulansen som frakter pasienten til sykehuset, akuttmottaket som tar imot, og intensiv- eller spesialistavdelingen som tar over når pasienten er stabilisert. Hvert ledd er avhengig av å vite hva tidligere ledd har gjort for å gi best mulig behandling. Men mye av informasjonen deles fremdeles muntlig eller noteres på papir. Da kan viktige opplysninger gå tapt.

I forskningsklyngen vår i Trondheim er Andreas Krüger prosjektleder for prosjektet NorAir Capture, der leger og forskere arbeider med å gjøre denne informasjonsutvekslingen digital. I samarbeid med St Olavs hospital jobber de med å etablere datasystemer som følger pasienten fra legehelikopteret til sykehusutskrivelse, for å sikre presis og helhetlig informasjon til alle som behandler pasienten underveis. NorAir Capture forsker på effekten av dette, og hvilke data som er viktige å ha med. Datainnsamlingen skjer i tråd med norsk lov om personvern. Målet dreier seg om flere ting, som alle har med det fagfolkene kaller pasientsikkerhet å gjøre: Å sikre at legehelikopteret rykker ut til de pasientene som trenger den mest. At alle behandlere underveis kan få et mest mulig komplett bilde av pasienten, slik at de kan ta mer informerte beslutninger når de skal gi videre behandling. Og forskerne håper dette også kan gi nye muligheter for læring og evaluering: Kanskje er innarbeidede arbeidsmetoder ikke så effektive som vi har trodd?

Andreas Krüger leder studien også REBOA Arrest, der forskerne ser på hjertestans utenfor sykehus og om vi kan finne en tilleggsbehandling til den allerede etablerte behandlingen. Hvert år rammes rundt 3000 personer i Norge av plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus. Mange er egentlig ganske friske ellers, sett bort fra deres akutte hjertetilstand. Men dessverre er det slik at fire av fem av disse pasientene dør. Målet med REBOA-studien er å undersøke om luftambulansepersonell kan bruke en teknikk med å blåse opp en ballong inne i hovedpulsåren for å gi bedre effekt av hjertekompresjoner, og senere se om denne behandlingen – som altså gis i tillegg til hjerte- og lungeredning – kan hjelpe flere pasienter å overleve plutselig hjertestans i fremtiden. Prosjektet er et samarbeid med St Olavs hospital og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Nå planlegger Krüger og medforskerne en klinisk multisenterstudie der flere sykehus kan ta i bruk REBOA-behandlingen på hjertestanspasienter og undersøke effekten av dette.

Andreas Krüger er førsteamanuensis ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Han er spesialist og overlege i anestesiologi ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St Olavs hospital, der han jobber som luftambulanselege. Krüger er medlem i forskningsutvalget i Norsk anestesiologisk forening. Tidligere har han jobbet som luftambulanselege i New South Wales, Australia, og som redningsmann på SeaKing redningshelikopter ved 330-skvadronen på Ørlandet og Banak.

Krügers forskningsområder er akuttmedisin, helsetjenesteforskning, kvalitet i helsetjenesten og datakvalitet. Han er fagsjef for utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og leder for forskningsklyngen i Trondheim. Her samarbeider stiftelsen, NTNU og St Olavs hospital om forskningsprogrammer innen datainnsamling og kvalitetsforbedring i prehospital akuttmedisin.

Her i stiftelsen er Andreas Krüger hovedveileder for tre stipendiater: Ole Erik UlvinLars Næss-Pleym,  Jostein Rødseth Brede og Bjørn Hoftun Farbu. Krüger er også biveileder for Alexandre Kottmann.

Selv disputerte han for doktorgraden ved NTNU i 2013, med avhandlingen Scandinavian physician-staffed emergency medical services: concept, epidemiology and documentation development. Her studerte Krüger legebemannet utrykning i de skandinaviske landene, og undersøke blant annet hvordan vi kan sikre at de aller dårligste pasientene får hjelp av spesialutdannede akuttleger utenfor sykehus. I doktorgradsarbeidet ledet Andreas Krüger utviklingen av et standardisert rapporteringssystem som kan brukes til å få oversikt over legebemannet utrykning slik at den kan planlegges bedre. Dette systemet er tatt i bruk i luftambulansetjenesten i Finland i dag.