Skip to main content

Traumatologi, triagering, bruk av data for best mulig behandling

Oddvar Uleberg er seniorforsker og forsker på hvordan vi kan samle inn og bruke data for å gi best mulig behandling. Han er også medisinsk leder for Utviklingshelikopteret.

Oddvar Uleberg

Oddvar Uleberg

Seniorforsker

oddvar.uleberg@stolav.no

482 66 455

Et akuttmedisinsk forløp starter når alarmtelefonen ringer på 113-sentralen, og strekker seg til pasienten skrives ut av sykehuset. Underveis skapes det store mengder informasjon om pasienten – fra bilambulansen som kommer først til stedet, luftambulansen som frakter pasienten til sykehuset, akuttmottaket som tar imot, og intensiv- eller spesialistavdelingen som tar over når pasienten er stabilisert. Hvert ledd er avhengig av å vite hva tidligere ledd har gjort for å gi best mulig behandling. Men mye av informasjonen deles fremdeles muntlig eller noteres på papir. Da kan viktige opplysninger gå tapt.

I forskningsklyngen vår i Trondheim jobber seniorforsker Oddvar Uleberg og andre leger og forskere med å gjøre denne informasjonsutvekslingen digital, i prosjektet NorAir Capture. I samarbeid med St Olavs hospital arbeider de med å etablere datasystemer som følger pasienten fra legehelikopteret til sykehusutskrivelse, for å sikre presis og helhetlig informasjon til alle som behandler pasienten underveis. Norair Capture forsker på effekten av dette, og hvilke data som er viktige å ha med. Datainnsamlingen skjer i tråd med norsk lov om personvern. Målet dreier seg om flere ting, som alle har med det fagfolkene kaller pasientsikkerhet å gjøre: Å sikre at legehelikopteret rykker ut til de pasientene som trenger den mest. At alle behandlere underveis kan få et mest mulig komplett bilde av pasienten, slik at de kan ta mer informerte beslutninger når de skal gi videre behandling. Og forskerne håper dette også kan gi nye muligheter for læring og evaluering: Kanskje er innarbeidede arbeidsmetoder ikke så effektive som vi har trodd?

Oddvar Uleberg er også medisinsk leder for Utviklingshelikopteret. I dette unike helikopteret skal Stiftelsen Norsk Luftambulanse forske på behandlinger, teste nytt utstyr og trene på ulike løsninger i et helikopter – for å finne de beste løsningene for luftambulansepasientene når det står om liv.

Uleberg er førsteamanuensis ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Han er spesialist og overlege i anestesiologi ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St Olavs hospital, der han jobber som luftambulanselege.

Oddvar Ulebergs hovedinteressefelt innen forskning er traumatologi, triagering og system- og kompetanseutvikling innen akuttmedisin, samt langtidsoppfølgning av pasienter.

Selv disputerte han for doktorgraden ved NTNU i 2019, med avhandlingen The trauma system and the patient – A national, regional and individual perspective. I dette arbeidet har Uleberg og medarbeiderne understreket viktigheten av gode traumesystemer. Han peker i forskningen sin på hvor viktig det er med best mulig triage, altså prioriteringer i behandlingen av pasienter ut fra hvor alvorlig deres medisinske tilstand er: Når ulykker skjer må vi få riktig kompetanse tidlig ut i felt. Slik kan pasienten bli stabilisert utenfor sykehuset, og bli transportert så raskt som mulig til riktig sykehus for videre behandling. Uleberg har også sett på hvordan graden av alvorlighet på skaden på lang sikt påvirker pasientenes evne til å komme tilbake til jobb, og om de trenger medisinske støtteordninger som uføretrygd og sykepenger. I sin forskning fant Uleberg at mange pasienter, også de med små og moderate skader, har stort behov for langvarig oppfølgning og medisinske støtteordninger. Langtidseffekten av slike skader er større enn tidligere kunnskap viser, og indikerer at det er viktig å starte rehabilitering tidlig.