Skip to main content

Årsrapport 2020: Utdanning og implementering

Når et menneske blir akutt sykt eller skadet utenfor sykehus, er det avgjørende at de første som møter dem jobber effektivt og koordinert: Nødetater, akutthjelpere, ambulansearbeidere og luftambulansemannskap. Derfor jobber vi med å styrke kjeden av aktører som redder liv. Det gjør vi ved å heve kompetansen til medisinsk personell og drille dem i ferdigheter og samarbeid gjennom e-læring, kurs og høyere utdanning. Ved hjelp av vår omfattende portefølje av digitale undervisning, nedskalering av fysiske samlinger og strenge smitteverntiltak klarte vi å fortsette en god del av dette viktige arbeidet gjennom korona-året 2020.

Kurs for operativt personell i luftambulansetjenesten

Mannskapene drilles i ferdigheter og samarbeid for å være best mulig rustet for møtet med akutt, alvorlig skadde og syke. Hvert år inviterer vi leger, sykepleiere, piloter og redningsmenn i luftambulansetjenesten til kompetanseheving og trening på  krevende situasjoner de ofte møter på jobb. Mannskapets samarbeid, seg imellom og med andre nødetater, er avgjørende for akutt syke og hardt skadde.

Flysimulatorkurs for anestesileger

Flysikkerhet er avgjørende på legehelikopteroppdrag. Et samkjørt mannskap er en viktig del av denne sikkerheten. I 2019 lanserte vi e-læring og simulatortrening for anestesileger som skal jobbe som luftambulanseleger, slik at de får trene på flyoperative rutiner og situasjoner sammen med piloten og redningsmannen. Målet er å gi legene en standardisert opplæring som passer godt sammen med den piloter og redningsmenn på tvers av landet har.

I 2020 gjennomførte vi to runder med -denne opplæringen for totalt åtte nye luftambulanseleger.

Vi evaluerte satsingen vår sammen med Luftambulansetjenesten HF og var også i dialog med dem om hvorvidt dette kurset kan innføres som en del av standardopplæringen for luftambulanseleger som blir ansatt i samtlige helseforetak over hele landet. Mens dialogen pågår har Stiftelsen Norsk Luftambulanse besluttet å finansiere opplæringen også i 2021.

Mannskapet. Legehelikoptermannskapet består av en redningsmann, en anestesilege og en pilot. Deres kompetanse og samarbeid seg imellom er avgjørende for pasienten. Derfor bidrar Stiftelsen Norsk Luftambulanse med kurs og trening. Foto: Bjørn Carlsen

Kurs i flymedisin for leger og sykepleiere

For å gi luftambulanseleger og -sykepleiere inngående kunnskap i å utføre avansert akuttmedisin i lufta, utvikler vi et kurs i flymedisin som skal bidra til å standardisere opplæringen av medisinsk personell i norske ambulansefly og legehelikoptre.

Prosjektet ble startet av statens luftambulansetjeneste og luftambulanseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus i 2019. I 2020 har vi utviklet e-læringsdelen av kurset, som skal kombineres med praktisk trening. Kurset i flymedisin skal etter planen testes ut høsten 2021.

Redningssvømming/overflateredning

Redningssvømming er en teknikk for enkel redning av pasienter som befinner seg i vannoverflaten eller direkte under den. Selv om forsvarets 330-skvadron tar seg av søk og redning over havet, møter redningsmenn denne situasjonen på jobb langs kysten, ved innsjøer og i elver.

I 2020 skulle vi gjennomføre en trening på redningssvømming for alle landets redningsmenn, men dette ble stanset av pandemien. I løpet av året fikk vi likevel gjennomført opplæring av fire instruktører så snart det ble forsvarlig. Treningen som ble utsatt, skal etter planen inngå i et samlet kurskonsept i 2021.

Aeromedical crew resource management (ACRM)

For å unngå ulykker og optimalisere sikkerheten for pasient og mannskap under et luftambulanseoppdrag, er ikke bare tekniske flyferdigheter, men også kommunikasjon, lagarbeid, ledelse, situasjonsbevissthet og beslutningstaking avgjørende. På oppdrag fra Luftambulansetjenesten HF holdt vi i 2020 fire grunnkurs og seks gjenoppfriskningskurs i disse ikke-tekniske ferdighetene for til sammen 300 ansatte i luftambulansetjenesten.

Foto: Reiser ST GmbH

For egen regning arrangerte vi også en instruktørsamling for deltakere fra 13 ulike land og deltok på to arbeidsgruppekonferanser i et europeisk nettverk hvor instruktører deler erfaringer og kompetanse på tvers av landegrenser.

Faglig trening for legehelikoptermannskap m.fl.

Hvert år inviterer vi leger, sykepleiere, piloter og redningsmenn i luftambulansetjenesten til felles kompetanseheving og trening på krevende situasjoner de kommer ut for på jobb. Mannskapets samarbeid, både seg imellom og med andre nødetater, er avgjørende for pasienten. Camp Torpomoen, oppkalt etter stedet hvor den første samlingen ble holdt i 2011, arrangeres for å styrke samarbeidet og sikre høy kvalitet og sikkerhet for pasienter og mannskap.

Foto: Thomas Kleiven

I 2020 skulle vi samle legehelikoptermannskapene og Norske Alpine Redningsgrupper for en slik treningsleir med fokus på å hente ut vanskelig tilgjengelige pasienter fra steder hvor legehelikopteret ikke kan lande. Da pandemien traff Norge, så vi raskt at det ikke ville være forsvarlig å gjennomføre dette. Vi så på muligheten for å gjennomføre en alternativ, korona-vennlig trening for legehelikoptermannskapene, men gitt den alvorlige smittesituasjonen i landet lot heller ikke dét seg gjennomføre. Hvis forholdene tillater det, vil vi gjennomføre den planlagte treningsleiren høsten 2021.

Faglig trening for mannskap ved anestesibemannede legebiler

I 2019 støttet Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjennomføring av en avansert treningsleir for personell som tjenestegjør på en anestesilegebemannet bil i Oslo. Bilens mannskap; en anestesilege og en paramedic, fikk da trene sammen på komplekse situasjoner de kan havne i og avanserte behandlingsmetoder innenfor deres ansvarsområde.

I 2020 var planen å samle legebiltjenesten fra Haugesund, Skien, Viken, Oslo og Innlandet for å øve på håndtering av hjertestans, selvmord og sprengningsulykker. Politi og brannvesen skulle være med i treningen på det siste scenarioet. På grunn av korona-situasjonen ble det ikke mulig å gjennomføre samlingen, men dersom forholdene tillater det, vil den finne sted høsten 2021. Stiftelsen Norsk Luftambulanse finansierer seks legebiler tilknyttet helikopterbasene som driver med redningstjeneste. Legebilene ved luftambulansebasene har siden 2018 vært finansiert av staten.

Kurs for samarbeidspartnere til luftambulansetjenesten

At nødetater, akutthjelpere, ambulansearbeidere og luftambulansemannskap samarbeider godt sparer livsviktig tid for pasienten. Derfor jobber vi med å styrke hele kjeden av offentlige og ideelle aktører som redder liv og samarbeidet mellom dem.

Illustrasjon: Björn Öberg

Enhetlig og kvalitetssikret praksis for avansert livredning  

Med strenge smitteverntiltak gjennomførte vi i 2020 59 kurs i avansert medisinsk livredning og livreddende behandling ved traumer utenfor sykehus for 555 helsepersonell. Kursene bidrar til at akutt syke og skadde pasienter over hele landet møtes med samme, kvalitetssikrede metoder for undersøkelse og behandling. Målgruppen er helsepersonell som jobber med akuttmedisin utenfor sykehus., men stadig flere akuttmottak og akuttmedisinske nødsentraler ønsker også opplæringen for å sikre et felles fagspråk om pasientene og situasjonene de samarbeider om.  

Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier rettighetene til kurskonseptene Advanced Medical Life Support (AMLS) og Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) i Norge og gjennomfører dem i tett samarbeid med landets helseforetak. Vi koordinerer tilbudet, kvalitetssikrer det faglige innholdet i opplæringen og tilbyr Norge  som første land i verden. Disse kursene som en kombinasjon av e-læring, kursdag og praktisk eksamen. Helseforetakene stiller med ansatte som blir lært opp til instruktører og gjennomfører opplæringen lokalt. Hvert år arrangerer vi fagsamling for disse instruktørene, som teller over 100 på landsbasis.

I 2020 skulle vi gi dem faglig påfyll om blant annet infeksjon, nedkjøling og brannskader i samarbeid med eksperter fra Haukeland Universitetssykehus. Samlingen ble avlyst som følge av pandemien og skal gjennomføres i november 2021, hvis mulig.

Påbyggingskurs for ambulansepersonell

Foto: Marianne Wennesland

For ambulansepersonell som har gjennomført grunnkurset i avansert medisinsk livredning og livreddende behandling ved traumer utenfor sykehus, har vi nå utviklet et nytt kurs for viderekomne. Deltakerne hever sin kompetanse gjennom e-læring og møter så opp for praktisk trening på ulike relaterte scenarioer. I 2020 ble det nye konseptet testet ut av over 400 deltakere ved Møre og Romsdal HF, Oslo Universitetssykehus og Helse Førde.

Samarbeid mellom nødetatene

Vi har i 2020 gjennomført 9 kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid (TAS) med rundt 225 deltakere totalt. Kursene samler nødetatene (brann, politi og helse) til felles kompetanseheving på og trening i samhandling, slik at de kan spare livsviktig tid for pasienten. Kurset tar blant annet for seg ledelse på skadestedet, hurtigfrigjøring av pasienter i bil, redningsarbeid med større kjøretøy og store ulykker med mange skadde. Målet er å spare tid som er livsviktig for pasienten. 

På grunn av pandemien ble antall kurs redusert i 2020. Det ble likevel gjort et betydelig arbeid for å forankre konseptet hos de nye politidistriktene som er etablert etter deres omorganisering og å videreutvikle kurskonseptet. Fra 2021 vil vi tilby egne kursmoduler for nødsentralene: TAS 11X.

Akutthjelpere

Siden 2010 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse etablert og kurs et nettverk av lokale akutthjelperlag i kommuner over hele landet, som et supplement til andre nødetater og som en del av Helsedirektoratets nasjonale dugnad Sammen redder vi liv. Ved utgangen av 2020 hadde Norge rundt 4 500 akutthjelpere i 300 kommuner. De fleste akutthjelperne er brannmannskaper tilknyttet de lokale brannstasjonene, men noen kommuner har også sykepleiere, ambulansepersonell eller annet helsepersonell med på laget.

Først på plass: Ved utgangen av 2020 hadde Norge 4500 akutthjelpere fordelt på 300 kommuner. De er kurset av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og er i snitt på plass 16 livsviktige minutter før ambulansen/legehelikopteret for å starte livreddende behandling. På bildet: Akutthjelperne i Kvæfjord. Foto: David Gonzales.

Ressursen disponeres av nødsentralene, og er i snitt på plass 16 livsviktige minutter før ambulansen. Derfor kurser vi dem i livreddende førstehjelp ved hjertestans, pusteproblemer, brystsmerter og andre vanlige utrykningsårsaker. I 2020 gjennomførte vi 450 akutthjelperkurs med e-læring og praktisk trening fordelt på 154 grunnkurs og 296 repetisjonskurs.

Relaterte saker: