Skip to main content

Årsrapport 2020: Samfunns- og myndighetskontakt

Norge har en god luftambulansetjeneste, men sykdomsbildet i befolkningen endrer seg stadig, og ny teknologi og medisinske nyvinninger sørger for at vi kan ta i bruk ny og annen avansert behandling utenfor sykehusene. Derfor bør ikke dagens luftambulansetjeneste være standarden for morgendagens, og derfor jobber vi i Stiftelsen Norsk Luftambulanse kontinuerlig med å sette debatten om hva som er best for pasienten på dagsordenen.  

Myndighetenes organisering og prioritering av avansert akuttmedisin utenfor sykehus avgjør hvilket tilbud norske pasienter får. Vår avdeling for samfunnskontakt jobber med å fortelle politikere og helsemyndigheter hva Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener vil være det til det beste for pasienten og hva vi ser av utfordringer og muligheter. Som Europas største forskningsmiljø på akuttmedisin utenfor sykehus, ønsker vi å bidra til at pasienter hele landet får et stadig bedre og mer likeverdig helsetilbud når det gjelder som mest.

Leveranse til ekspertutvalget for fremtidig drift av luftambulansetjenesten

Samarbeidet mellom ideelle aktører og det offentlige er langt fra nytt, men det kan alltid bli bedre eller endre seg som følge av politiske prosesser:  I 2020 jobbet vi for å få på plass langsiktige rammer for dette samarbeidet, som vi mener gir mer helse i hver krone for pasienten. På toppen av statens helsetjeneste kan vi nemlig bidra med relevant forskning, utvikling, utdanning og implementering verdt flere hundre millioner kroner. Dette får vi til takket være våre givere, samt vår erfaring og nærhet til det operative luftambulansemiljøet.

For et par år siden satte Stortinget ned et ekspertutvalg for å utrede fremtidig drift av luftambulansetjenesten, med tre alternativer: Ville det være best å la den eksisterende ordningen med kortsiktige, kommersielle kontrakter fortsette? Burde man heller gå over til 100 prosent statlig drift, eller inngå samarbeid med ideelle aktører? Ekspertutvalget ba oss i Stiftelsen Norsk Luftambulanse om å hente inn juridiske vurderinger for det siste alternativet, det vil si å finne ut om et langvarig offentlig/ideelt samarbeid er mulig innenfor norsk lov og EØS-reglene. I 2020 leverte vi derfor en utredning om dette samt hvordan vi vurderer det alternativet:

Vår avdeling for samfunnskontakt jobber med å fortelle politikere og helsemyndigheter hva Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener vil være det til det beste for pasienten og hva vi ser av utfordringer og muligheter. Foto: Marianne Wennesland

Den juridiske utredningen vi fikk gjennomført, viser at ordningen er juridisk mulig innenfor både norske lover og EØS-regelverket. Den EU/EØS-rettslige risikoen ved å tildele kontrakten direkte til en ideell leverandør vurderes som lav.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse anbefalte ekspertutvalget å gå inn for en modell for langvarig offentlig/ideelt samarbeid fordi vi mener at en samfunnskritisk tjeneste som luftambulansetjenesten ikke egner seg for kortsiktige, kommersielle kontrakter. Det er behov for kontinuerlig videreutvikling av kvaliteten i luftambulansetjenesten og for å sikre ansattes jobber, kompetanse og erfaring. Vi mener et langvarig offentlig/ideelt samarbeid – som i praksis er en videreutvikling av dagens organisering – er det alternativet som i størst grad vil levere på dette.

Med en slik løsning vil staten ha god kontroll over luftambulansetjenesten, ingen vil ta ut profitt av midlene som er satt av til tjenesten, ideelle aktører vil kunne fortsette å bidra til en positiv utvikling og det gode samarbeidet vil kunne fortsette. Kombinasjonen gir videre mer helse i hver krone for pasienten, fordi det ideelle bidraget kommer på toppen av statens egen tjeneste. Innovasjonen Stiftelsen Norsk Luftambulanse har bidratt med i luftambulansetjenesten og implementert i samarbeid med staten, har allerede gitt kostnadsbesparelser i andre deler av den offentlige helsetjenesten. Et langsiktig offentlig/ideelt samarbeid vil sikre forutsigbarhet og stabilitet i driften av luftambulansetjenesten, og risikoen ved å innføre en slik modell vil – fordi den bygger på en den eksisterende ordningen – være lav.

Forankring i de politiske partiene

I året som gikk har også Stiftelsen Norsk Luftambulanses frivillige apparat (omtalt i årsrapportens innledning) engasjert seg i fremtidens organisering av luftambulansetjenesten: Regionrådene har tatt initiativ til møter med lokalpolitikerne i sitt område og formidlet sitt budskap: Når politikerne skal avgjøre dette spørsmålet, må de sørge for å ta vare på den store folkedugnaden som Stiftelsen Norsk Luftambulanse representerer, og de innsamlede midlene støttemedlemmene gir til oss for å videreutvikle luft-ambulansetjenesten i Norge.

Relaterte saker: