Skip to main content

Årsrapport 2021: Utdanning og implementering

Når et menneske blir akutt sykt eller skadet utenfor sykehus, er det avgjørende at de første som møter dem –  akutthjelpere,  ambulanse­arbeidere, luftambulansemannskap og andre nødetater – jobber effektivt og koordinert. Derfor jobber vi med å styrke kjeden av aktører som redder liv. Gjennom e-læring, kurs og høyere utdanning hever vi deres medisinske kompetanse og driller dem i ferdigheter og samarbeid.   

Kurs for operativt personell i luftambulansetjenesten

Leger, piloter og redningsmenn møter et bredt spekter av situasjoner ute på oppdrag. På våre kurs og samlinger drilles mannskapene i samarbeid og ulike ferdigheter de har bruk for i møte med akutt syke og skadde. 

Faglig trening for luftambulansetjenesten

Hvert år inviterer vi leger, piloter og redningsmenn i luftambulansetjenesten til felles kompetanseheving og trening på krevende situasjoner de kommer ut for på jobb. Mannskapets samarbeid – seg imellom og med andre nødetater – er avgjørende for deres og pasientens sikkerhet.

Øver på realistiske scenarioer. Redningsmann Espen Witsøe, lege Lars Olav Fjose og pilot Robert Paulsrud trener på å behandle en jeger som ved et uhell har blitt skutt av sin jaktkamerat på Camp Torpomoen 2021.

Derfor er undervisning, samtrening og erfaringsutveksling på tvers av faggrupper og geografi et viktig fokus på vår årlige samling, Camp Torpomoen. Med strenge korona-tiltak fikk vi i 2021 gjennomført samlingen som måtte avlyses året før: Hovedtemaet var denne gang uthenting av pasienter som befinner seg på steder hvor legehelikopteret ikke kan lande. Medisinske og redningstekniske ferdigheter og iscenesatte ulykkesscenarioer sto på programmet. 146 legehelikoptermannskap og 30 klatrere fra Norske alpine redningsgrupper deltok. 

Flysimulatorkurs for anestesileger

Flysikkerhet er avgjørende på legehelikopteroppdrag, og et samkjørt mannskap er en viktig del av denne. I 2019 lanserte vi e-læring og simulatortrening for anestesileger som skal jobbe som luftambulanseleger, slik at de får trene på flyoperative rutiner og situasjoner sammen med piloten og redningsmannen. Målet er å gi legene en standardisert innføring i luftambulansetjenesten på lik linje med den piloter og redningsmenn har, og at disse komplementerer hverandre. I 2021 gjennomførte vi to runder med flysimulatorkurs for totalt ti nye luftambulanseleger.

Fra anestesilege til luftambulanselege. I 2021gjennomførte vi to runder med flysimulatorkurs for totalt ti nye luftambulanseleger. (Foto: Reiser ST GmbH)


Vårt datterselskap Norsk Luftambulanse Helikopter har tatt i bruk opplæringen og jobber sammen med sin oppdragsgiver, Luftambulansetjenesten HF, med å få den inkludert i sin kontrakt. I påvente av utfallet har Stiftelsen Norsk Luftambulanse besluttet å finansiere opplæringen også i 2022.

Aeromedical Crew Resource Management (ACRM)

For å unngå ulykker og optimalisere sikkerheten for pasient og mannskap under et luftambulanseoppdrag, er ikke bare tekniske flyferdigheter, men også kommunikasjon, lagarbeid, ledelse, situasjonsbevissthet og beslutningstaking avgjørende. På oppdrag fra Luftambulansetjenesten HF holdt vi i 2021 to grunnkurs og åtte gjenoppfriskningskurs – noen fysisk og noen digitalt grunnet pandemien – i disse ikke-tekniske ferdighetene.

Første fellestrening for Kirkenes. Høsten 2021 var første gangen mannskap fra Kirkenes-basen – etablert i 2020 – var med på vår faglige trening for luftamulansetjenesten. Luftambulanselege Toril Munthe Strickert var blant dem som deltok. Da hun tidligere på året tok med seg sin lange anestesierfaring opp i lufta og ut til pasienten, gjennomførte hun også flysimulatorkurset for leger.

Til sammen deltok 370 ansatte i luftambulansetjenesten. For egen regning arrangerte vi også en fysisk instruktørsamling for Norge og Danmark og en digital samling for deltakere fra 15 ulike land. Vi deltok også på arbeidsgruppekonferanser i et europeisk nettverk hvor instruktører deler erfaringer og kompetanse på tvers av landegrenser.

Kurs for samarbeidspartnere


At nødetater, akutthjelpere, ambulansearbeidere og luftambulansemannskap samarbeider godt sparer livsviktig tid for pasientene. Derfor jobber vi med å styrke hele kjeden av offentlige og ideelle aktører som redder liv og samarbeidet dem imellom. 

Samarbeid mellom nødetatene

Våre kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid (TAS) samler nødetatene – brann, politi og helse – til felles kompetanseheving på og trening i samhandling. Godt samarbeid dem imellom sparer nemlig livsviktig tid for pasientene. Kurset tar blant annet for seg ledelse på skadested, hurtigfrigjøring av pasienter i bil, redningsarbeid med større kjøretøy og store ulykker med mange skadde.

Foto: Fredrik Naumann


Med strenge smittevernregler gjennomførte vi i 2021 seks vanlige TAS-kurs med totalt 150 deltakerne. Disse kursene er en kombinasjon av e-læring og praktisk trening. I tillegg gjennomførte vi 19 heldigitale kurs for 190 deltakere. 2021 var også året hvor vi begynte å tilby et eget TAS-kurs for nødsentralene: TAS 11X. På grunn av pandemien fikk vi ikke holdt det nye kurset for deltakergruppen, men tilbudet står ved lag i 2022. 

Enhetlig og kvalitetssikret praksis for avansert livredding

Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier rettighetene til kurskonseptene Advanced Medical Life Support (AMLS) og Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) i Norge og gjennomfører dem i tett samarbeid med landets helseforetak. Kursene bidrar til at akutt syke og skadde pasienter over hele landet møtes med samme, kvalitetssikrede metoder for undersøkelse og behandling. De fleste deltakerne er helsepersonell som jobber med akuttmedisin utenfor sykehus, men stadig flere akuttmottak og akuttmedisinske nødsentraler ønsker også opplæringen for å sikre et felles fagspråk om pasientene og situasjonene de samarbeider om.  

Vår rolle er å utvikle kurskonseptet (en kombinasjon av e-læring, kursdag og praktisk eksamen), kvalitetssikre innholdet, koordinere kurstilbudet og utdanne instruktører fra helseforetakene som holder kursene lokalt. For å sikre at instruktørene underviser på samme måte og er faglig oppdaterte, arrangerer vi samlinger for dem. 

Kurs i avansert livredning. Legevakslege Anne Lill Høegh Hodnesdal møtte et scenario hvor en dame hadde hoppet ut fra et brennende hus på kurs i avansert medisinsk livredning og livreddende behandling ved traumer utenfor sykehus.

I 2021 samlet vi 130 instruktører fra helseforetakene, akuttmottakene og forsvarets sanitet rundt temaene forgiftning, EKG-tolkning, oksygenbehandling utenfor sykehus, simulering og tilbakemeldingskultur. 

Instruktørene fikk høre fra eksperter fra vår egen organisasjon, Sørlandet Sykehus, Rikshospitalet og prehospital klinikk ved Oslo Universitetssykehus. De fikk også trening og veiledning. På tross av pandemiske utfordringer, gjennomførte instruktørene 79 kurs for over 1 000 helsepersonell i 2021. Anestesileger, akutt- og offshore-sykepleiere, ambulansepersonell, forsvarets sanitet, og redningsmenn fra 330-skvadronen var blant deltakerne.  

Akutthjelpere

Siden 2010 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse kurset et nettverk av lokale akutthjelpere i kommuner over hele landet, som et supplement til andre nødetater og som en del av Helsedirektoratets nasjonale dugnad Sammen redder vi liv. De fleste akutthjelperne er brannmannskaper tilknyttet de lokale brannstasjonene, men noen kommuner har også sykepleiere, ambulansepersonell eller annet helsepersonell med på laget.

Ressursen disponeres av nødsentralene og er i snitt på plass 16 livsviktige minutter før ambulansen. Derfor kurser vi dem i livreddende førstehjelp ved hjertestans, pusteproblemer, brystsmerter og andre vanlige utrykningsårsaker. Stiftelsen Norsk Luftambulanse tilbyr et kurskonsept bestående av e-læring, praktisk trening og en smittevernveileder, og samarbeider med eksterne instruktører fra hele Norge.

I 2021 ble det gjennomført 217 grunnkurs med totalt 1 085 deltakere og 363 repetisjonskurs med 2 909 deltakere. Ved utgangen av 2021 hadde Norge rundt 4 800 akutthjelpere i 360 kommuner.

Lokal trygghet. Rune Nessa er brannmann ved Gilja brannstasjon i Gjesdal kommune. Han er også akutthjelper, noe som betyr at han rykker ut på medisinske nødsituasjoner i området. (Foto: Thomas T. Kleiven)

Mastergrad i akuttmedisin utenfor sykehus

Stiftelsen Norsk Luftambulanse var en pådriver for å etablere masterprogrammet Prehospital Critical Care som startet opp ved Universitetet i Stavanger i 2016, det første av sitt slag i Skandinavia. Vi finansierer fremdeles stillinger knyttet til studiet og er en viktig bidragsyter for gjennomføring av det faglige programmet i studiet.

Den tverrfaglige masteren på 120 studiepoeng rekrutterer studenter med erfaring fra medisinsk arbeid utenfor sykehus, som leger, sykepleiere og ambulansepersonell. Den videreutvikler deres evne til å håndtere kritisk syke og skadde i samarbeid med andre nødetater og sikrer at flere yrkesgrupper med ulike og verdifulle erfaringsgrunnlag blir kvalifisert til å forske på akuttmedisin utenfor sykehus.

I 2021 tok to nye kull fatt på mastergraden – ett på heltid og ett på deltid. 

Relatert: