Skip to main content
Regionråd i Hammerfest

Hva innebærer det å være medlem av et regionråd i Stiftelsen Norsk Luftambulanse?

Hva er SNLA?


Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) jobber for at alle i Norge skal få raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus. I tett samarbeid med helseforetak, universiteter og de alle fremste fagmiljøene i verden driver vi forskning og utvikling som forbedrer luftambulansetjenesten i Norge. 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har ca 300 000 støttemedlemmer. Det er støttemedlemmene som gjør det mulig for SNLA å finansiere forskningen vår, og hvert år støtter de oss med rundt 250 millioner kroner.

Hva er et regionråd?

Støttemedlemmer i stiftelsen har anledning til å engasjere seg i ett av stiftelsens fem regionråd (Nord, Midt, Vest, Øst og Sør). Regionrådene består av mellom seks og ni støttemedlemmer fra hver region. I tillegg har hver region en valgkomite bestående av tre medlemmer.  Regionrådene arrangerer hvert år et årlig, åpent møte, der alle støttemedlemmer i SNLA kan delta for å bli orientert om stiftelsens prosjekter.

Her velges også nye regionrådsmedlemmer. Regionrådsmedlemmene velges for to år av gangen. Regionale valgkomitemedlemmer velges for tre år av gangen. Regionrådsmøtet velger også delegater til stiftelsens nasjonale rådsmøte, der stiftelsens styre velges. Regionrådsmøtene arrangeres innen utgangen av april hvert år.

Hva gjør regionrådene?

Regionrådene er en viktig del av stiftelsens demokratiske struktur, og sikrer at vi har en åpen og transparent organisasjon. En sentral oppgave for regionrådene er å ha dialog med stiftelsens valgkomité, og foreslå kandidater til stiftelsens styre. Regionrådene kan også foreslå saker til behandling til stiftelsens årlige nasjonale rådsmøte.

Utover den formelle rollen, bidrar regionrådene med informasjonsarbeid til befolkning og støttemedlemmer: De står på stand, skriver leserinnlegg, bidrar til lokale oppslag rundt stiftelsens aktiviteter, og sprer informasjon og kunnskap om stiftelsens formål og oppgave. Regionrådene er med på å sikre lokal tilstedeværelse for SNLA i hele Norge. 

Rådene er også rådgivende organ for Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og er høringsinstans når det gjelder viktige saker i organisasjonen.

Hvor mye tid tar det?

Regionrådenes viktigste fysiske møteplass er regionrådsmøtet. Dette møtet avholdes på kveldstid vanligvis i løpet av mars måned. Her vil du du også ha mulighet til å bli valgt som delegat til stiftelsens nasjonale rådsmøte, som vanligvis arrangeres over to dager i juni hvert år. Disse møteplassene har førsteprioritet når du stiller som regionrådsmedlem eller regionalt valgkomitemedlem i SNLA. 

Regionrådene har vanligvis fire regionmøter i løpet av året, oftest på kveldstid. Disse har andreprioritet i regionrådsarbeidet. Regionrådene planlegger sin aktivitet i samarbeid med administrasjonen, og arbeider etter et omforent årshjul. Dette årshjulet kan du få av valgkomiteen i din region. Regionrådet har noen fysiske og noen digitale møter i løpet av året, oftest digitale møter i vårsemesteret, og fysisk møte i løpet av høsten.

Utover rådsmøter og regionmøter har regionrådene tradisjon for å delta med stand på ulike former for messer, konferanser og lignende. Det er heller ikke uvanlig at regionrådene blir invitert til å bidra på sosiale medier eller med å sende inn leserbrev til lokalaviser i forbindelse med ulike kampanjer. Denne ekstrainnsatsen er av stor verdi for SNLA, men er underordnet deltakelse på rådsmøter og regionmøter. 

Når du takker ja til å bidra i regionrådsarbeidet i SNLA må du altså regne med å stille på tre til fire fysiske møter i løpet av året, og tre til fire digitale møter. Engasjement utover dette er mulig for de som har lyst og anledning til det, men det forventes ikke.

Passer dette for meg?

Det er ikke nødvendig med medisinsk kompetanse eller kjennskap til akuttmedisinske tjenester for å stille til valg til regionrådene: Vi ønsker alle engasjerte støttemedlemmer velkommen! VI har regionrådsmedlemmer med mange ulike bakgrunner, og både administrasjonen og de erfarne regionrådsmedlemmene vil ta deg godt i mot og bidra med den kunnskapen og tryggheten du trenger for å gjøre en god jobb i regionrådet.

Når du deltar på våre møter og aktiviteter, kommer du over tid til å få god innsikt i og kunnskap om viktige prosjekter for stiftelsen, og vil kunne formidle dette videre til andre interesserte. Du vil få tilgang til regionrådsportalen der du vil finne det meste av det du trenger av praktisk informasjon, I tillegg til tilgang til SNLAs ansattportal, der du vil få tilgang til opptak av faglunsjer, presentasjoner av forskere og prosjekter, jevnlig oppdatering fra organisasjonen, og mulighet til å følge en spennende utviklingsorganisasjon I hverdagen. 

I tillegg har vi tre ansatte som jobber med å følge opp regionrådene, som vil kunne hjelpe deg i gang med praktiske spørsmål, og ellers hjelpe deg til å finne den informasjonen du trenger.