Skip to main content

Vedtekter for Stiftelsen Norsk Luftambulanse

VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04, 20.09.07 og 13.12.16)

Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter for SNLA.

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er «Stiftelsen Norsk Luftambulanse»(forkortet til «SNLA» eller «Stiftelsen»).

§ 2 Formål

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har til formål å fremme avansert prehospital akuttmedisin.

Formålet realiseres blant annet gjennom å:

§ 3 SNLAs regioner

1) Stiftelsen har følgende regioner:
SNLA-region Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
SNLA-region Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag)
SNLA-region Vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane)
SNLA-region Øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland)
SNLA-region Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud)

2) Enkeltpersoner og foretak kan støtte stiftelsen gjennom økonomiske bidrag. Personlige givere, som siste 12 måneder har gitt et av styret definert minimumsbeløp, har anledning til å delta i SNLAs arbeid. Deltakelse kan skje gjennom regionale aktiviteter og ved å benytte stemmeretten på regionrådsmøter, eller ved å stille til valg til regional valgkomité, regionråd eller som representant til SNLAs rådsmøte.

3) Personlige givere knyttes til den region hvor de har geografisk tilhørighet.

4) Organisering, oppgaver og myndighetsutøvelse i regionene, skal skje i henhold til disse vedtektene og retningslinjer for regionene vedtatt av styret.

§ 4 Kapital

Stiftelsen har en grunnkapital på kr 920.525.

§ 5 Daglig ledelse

Stiftelsens daglige ledelse utøves av generalsekretær.

§ 6 Styret

1) Stiftelsen ledes av et styre på syv til ti medlemmer, hvorav to styremedlemmer (med personlige varamedlemmer) velges av og blant de ansatte. De øvrige styremedlemmene velges av rådsmøtet.

2) Styret skal ha en leder og en nestleder.

3) Styrets leder, nestleder og styremedlemmer velges for to år og kan gjenvelges.

4) Maksimal funksjonstid i styret bør ikke overstige ti år.

§ 7 Styrets myndighet og ansvar

1) Styret skal fastsette instruks for styret og generalsekretær.

2) Styret skal vedta budsjett for hvert regnskapsår.

3) Styret skal påse at:
a) det blir ført regnskap over Stiftelsens eiendeler og gjeld og dens inntekter og utgifter i henhold til gjeldende regnskapslovgivning.
b) årsregnskapet for Stiftelsen offentliggjøres på Stiftelsens Internettsider.

4) Styret kan nedsette arbeidsutvalg.

5) Organiseringen av regionene avgjøres av styret.

§ 8 Styrets saksbehandling

1) Styrets leder sørger for at styret holder møte så ofte som nødvendig og har ansvar for innkalling. Styret skal innkalles skriftlig med minst syv dagers varsel. Når situasjonen krever det, kan styrets leder beslutte at innkalling skjer på annen måte. Styreinnkallingen gjøres tilgjengelig for regionrådslederne.

2) Minst to styremedlemmer i fellesskap eller generalsekretær, kan kreve at styret sammenkalles.

3) Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret kan likevel ikke treffe vedtak, med mindre alle medlemmer av styret er lovlig innkalt jf. § 8 nr.1.

4) Styret fatter vedtak ved alminnelig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. Er styreleder ikke til stede, avgjør stemmen til nestleder, eller hvis denne heller ikke er til stede, stemmen til den som er valgt som møteleder.

5) Vedtak, gjøres tilgjengelig for regionrådslederne etter at protokollen er godkjent.

6) Styret skal varsle regionrådslederne om Stiftelsens rådsmøte senest 28. februar. Forslag til saker som ønskes behandlet på rådsmøtet må være innkommet til styret senest fire uker før rådsmøtet. Styret skal innkalle til rådsmøte med tre ukers frist. Styret skal sende rådsmøtedokumentene samtidig med innkallingen til rådsmøtet. Styret skal forberede og avgi innstilling i følgende saker som skal behandles på rådsmøtet: Valg av valgkomité, valg av revisor og godtgjørelse for styremedlemmene.

§ 9 Inhabilitet

Styrets medlemmer skal fylle ut et dokument som beskriver andre verv/stillinger hvor det kan oppstå interessekonflikt. Dokumentet oppbevares av styrets leder og makuleres etter endt periode for det enkelte styremedlem.

§ 10 Rådsmøtet og dets myndighet

1) Rådsmøtet er et rådgivende organ. Rådsmøtet kan bare treffe bindende vedtak i saker som er nevnt i §10 nr. 2.

2) Rådsmøtet skal velge valgkomité, jf. § 16, revisor, styrets leder, styrets nestleder og øvrige styremedlemmer, jf. § 6. Rådsmøtet fastsetter styremedlemmenes godtgjørelse. Rådsmøtet kan fjerne styremedlemmer som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet eller som klart viser seg uegnet.

3) Rådsmøtet skal behandle og komme med innstilling til styret i følgende saker:
a) Vedtektsendringer
b) Innkomne forslag

4) Rådsmøtet skal orienteres om følgende saker:
a) Årsberetning
b) Årsregnskap
c) Budsjett

§ 11 Representasjon på rådsmøtet

1) Hver region kan sende inntil seks representanter til SNLAs rådsmøte, jf. ”Retningslinjer for regionene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse” fastsatt av styret.

2) Valgte rådsmedlemmer fra regionene fungerer til neste rådsmøte.

§ 12 Rådsmøtets saksbehandling

1) Rådsmøtet skal avholdes årlig innen utløpet av juni. Innkalling til rådsmøtet skal skje per epost til alle valgte rådsmøterepresentanter i regionene og styremedlemmer i stiftelsen.

2) Rådsmøtet velger ordstyrer til å lede møtet.

3) Representantene for regionene har møte-, tale-, og stemmerett. Styremedlemmer og generalsekretær i stiftelsen har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

4) Ved enstemmig vedtak kan andre saker enn de som er nevnt i innkallingen tas opp til behandling.

5) Stemmerett på rådsmøtet innebærer:
a) at den stemmeberettigede gjennom tilråding gir uttrykk for sitt syn i saker som omfattes av § 10 nr. 1 første punktum og § 10 nr.3. I tilfelle treffes tilrådingen ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, er det ikke truffet noen tilråding.
b) at den stemmeberettigede er med på å fatte bindende vedtak i saker som omfattes av § 10 nr.1 annet punktum, jf. § 10 nr.2. Ved valg til styret er den valgt som får flest stemmer. Vedtak om fjerning av styremedlemmer, krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt.

6) Blir en representant forhindret fra å møte, kan det stemmes ved skriftlig fullmakt. Fullmakt skal foreligge hos møteleder ved rådsmøtets begynnelse. I tvilstilfelle har rådsmøtet myndighet til å avgjøre spørsmål om fullmaktens gyldighet.

§ 13 Ekstraordinært rådsmøte

Ekstraordinært rådsmøte skal innkalles etter krav fra minst 1/3 av regionene eller tre styremedlemmer med åtte dager frist. Innkallingen skal skje per epost. Ekstraordinært rådsmøte behandler de saker som er nevnt i innkallingen.

For øvrig gjelder regler om saksbehandling som nevnt i § 12.

§ 14 Representasjon utad

Stiftelsen forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer, hvorav styrets leder eller nestleder skal være den ene. Styret kan meddele prokura.

§ 15 Vedtektsendringer

Styret kan i samsvar med stiftelsesdisposisjonen vedta å endre vedtektene, etter å ha innhentet uttalelse fra rådsmøtet. Et vedtak om endringer må godkjennes av Stiftelsestilsynet for å være gyldig.

§ 16 Valgkomité

Rådsmøtet velger en valgkomite med 3 medlemmer, etter innstilling fra styret jf. § 8 nr. 6. Valgkomiteen skal innstille på valg av medlemmer til styret inkludert leder og nestleder. Maksimal funksjonstid i valgkomitéen bør ikke overstige seks år. Styret fastsetter nærmere retningslinjer for valgkomitéen.

§ 17 Avvikling

Stiftelsens midler skal ved vedtak om avvikling tilfalle Stiftelsens formål. Vedtak om avvikling skal såfremt mulig fattes i tråd med § 15 første punktum.