Skip to main content
Utviklingshelikopteret undet en øvelse

Uviss fremtid for luftambulansen

Blir det slutt på konkurranseutsetting av den norske luftambulansetjenesten? Neste år skal regjeringen legge frem et forslag om tjenestens fremtid.

Tekst: Hanna Norberg  / Foto: Gábor Magyari

Publisert: 13.12.2023

Luftambulansetjenesten står ved et veiskille.

Skal tjenesten fortsette med kommersielle anbudskonkurranser, skal staten drifte fly og helikopter, eller skal det bygges videre på dagens tjeneste og samarbeidet med Norsk Luftambulanse?

Sistnevnte vil innebære at staten fortsatt har sørge-for-ansvaret for tjenesten, men at en ideell aktør er operatør, i tillegg til å bidra til stadig utvikling av tjenesten – slik Stiftelsen Norsk Luftambulanse kan gjøre med støtten fra over 300 000 nordmenn og bedrifter i ryggen.

– Anbud ikke det beste

Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at den skal forberede statlig overtakelse av luftambulansen og utrede modeller for samarbeid med ideelle, og dermed fjerne en anbudsordning i luftambulansetjenesten som er drevet av privat profitt. Det er et initiativ Norsk Luftambulanse ønsker velkommen.
– Vi er enig med regjeringen i at kommersielle anbud ikke er det beste for luft-
ambulansetjenesten, sier Gunn Lyngvær, som er leder for samfunnskontakt i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Utviklingshelikopter under en øvelse
Ideelt samarbeid. I Hurdalsplattformen står det at man skal utrede muligheten for et samarbeid med ideelle organisasjoner om luftambulansetjenesten.

Viktigst å skape ro

Husker du «luftambulansekrisen» i 2019? Det var uroen rundt operatørbyttet i ambulanseflytjenesten i 2018 som utløste behovet for å se på hvordan luftambulansen skal organiseres i framtiden.

Tjenesten består av både fly og helikoptre. I dag er det selskapet Avincis AS (tidl. Babcock) som opererer de ni ambulanseflyene, mens det er stiftelsens datterselskap, Norsk Luftambulanse Helikopter, som opererer de 14 legehelikoptrene.

«Luftambulansekrisen» oppsto ved operatørbyttet i flytjenesten. Dette påvirket beredskapssituasjonen for ambulanseflyene både i 2018 og 2019, særlig i Nord-Norge.

Stortinget ba derfor regjeringen utrede ulike former for organisering av luftambulansetjenesten, og Helse- og omsorgsdepartementet etablerte deretter en ekspertgruppe som skulle utrede modeller for mulig drift.

I 2021 leverte utvalget en rapport der de skisserte tre mulige hovedmodeller for organisering: videreføre dagens modell med kommersielle anbud (med justeringer), la det offentlige drifte, eller la ideelle aktører drifte.

I løpet av våren 2023 har byrået Oslo Economics utredet de økonomiske og administrative konsekvensene av disse modellene.

Samarbeid med ideelle

Norsk Luftambulanse mener at en modell der staten samarbeider med en ideell aktør er det beste for både de ansatte og pasientene. Da vil staten fortsatt ha kontroll over tjenesten, samtidig som de ivaretar den gode tjenesten. Det kan skje gjennom en direktetildeling av kontrakten.

Gunn Lyngvær understreker at Norsk Luftambulanse er enig med de ansatte i at kommersielle anbud ikke egner seg i luftambulansetjenesten:
– Vår erfaring er at den kommersielle anbudsordningen setter en samfunnskritisk tjeneste i spill, både i selve anbudsprosessen, ved overgangen til ny operatør og i oppstartsfasen. Vi opplever også at det medfører langvarig uro blant de ansatte, noe som igjen kan føre til økt risiko for beredskapen i luftambulansetjenesten.

Utviklingshelikopteret undet en øvelse

Nå det gjelder

Nå er det opp til politikerne å bestemme hvilken modell luftambulansen skal ha i fremtiden. Lyngvær er opptatt av at det blir ro i tjenesten:
– Vi står nå ved et veiskille. I dag har luftambulansetjenesten stor tillit i befolkningen. Staten har nå mulighet til å etablere en langvarig, kostnadseffektiv og formalisert modell basert på det samarbeidet vi har bygd opp gjennom flere tiår. De har mulighet til å styrke samarbeidet med ideelle aktører, skape ro i en samfunnskritisk tjeneste og unngå unødvendig bruk av ressurser i et allerede hardt presset helsevesen. 

Luftambulansetjenesten egner seg ikke for politisk dragkamp, understreker Lyngvær:
– I 2016 vant Norsk Luftambulanse konkurransen om å drifte alle norske baser for legehelikoptre, men en ny anbudsrunde kommer raskt. Dersom Stortinget skal vedta en modell som går bort fra kommersielle anbud, må det lages en modell som sikrer et politisk kompromiss. Tjenesten har ikke tid til en eventuell omkamp. Vi håper regjeringen legger fram et forslag for Stortinget som alle kan slutte seg til.

Relevante saker: