Skip to main content

Info | HemsWX

Denne siden inneholder avtale om bruk av HemsWX for virksomheter, sluttbrukervilkår for HemsWX og personvernerklæring for HemsWX.

Sluttbrukervilkår for HemsWX

Sist oppdatert: 18.04.2023

1.    HemsWX (heretter «Tjenesten») er en tjeneste på web, smarttelefon og nettbrett som gir beslutningsstøtte for helikoptermannskaper innen luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten. Andre samarbeidspartnere og interessenter innen redningstjenesten og luftfart har også tilgang. Tjenesten gir rollebasert tilgang til en rekke beslutningsstøtteverktøy og -funksjoner, bl.a. hinderdata, dronevarsling («DROPS»), sanntidsbilder fra værkameraer, værprognoser, lokale trykk-/temperaturmålinger, m.fl.

2.    Ved å ha akseptert disse vilkårene, på web eller app, er du (heretter «Sluttbruker») gitt en begrenset, ikke-eksklusiv, og ikke-overførbar rett til å bruke Tjenesten på de vilkår, og med det innhold, den til enhver tid tilbys.

3.    NLA Teknologi er ikke ansvarlig for bruken av Tjenesten eller innholdet som mottas ved bruk av Tjenesten. Sluttbruker er selv ansvarlig for å vurdere det som presenteres i Tjenesten som grunnlag for beslutninger, og er innforstått med at HemsWX aldri må være den eneste kilden til beslutninger.

4.    Tjenesten leveres «som den er,» og bruk av Tjenesten gjøres på eget ansvar. Det gis ingen garantier, herunder mht. innhold, kvalitet, nøyaktighet, fullstendighet, effektivitet, pålitelighet, og egnethet knyttet til bruk eller resultater av Tjenesten, eller om at dataene eller forbindelsen vil være uavbrutt eller feilfri.

5.    Gjennom Tjenesten får Sluttbruker tilgang til data, bilder mm fra forskjellige leverandører og underleverandører som Meteorologisk Institutt, Avinor Flysikring AS, SMHI. De samme begrensinger mht. bruk og ansvar som følger av disse Sluttbrukervilkårene for NLA Teknologi gjelder også ift. disse leverandørene.

6.    Tjenesten og alt innhold som vises via Tjenesten, inkludert data som behandles, lagres, prosesseres og behandles, eies av NLA Teknologi og/eller NLA Teknologis leverandører, underleverandører, samt ev. andre tredjeparter, og disses respektive lisensgivere. Sluttbruker erverver ikke, og kan ikke overføre eller distribuere noen rettigheter i noen form eller til noe formål, uten nærmere avtale med NLA Teknologi.

7.    Tjenesten og data fra Tjenesten skal ikke benyttes annet enn i forbindelse med Sluttbrukers egen bruk av Tjenesten til eget formål.

8.    Sluttbruker forplikter seg til å ikke kopiere, endre, dekompilere, foreta omvendt utvikling av eller lage avledede verk av en hvilken som helst del av det som utgjør, eller ligger til grunn for, Tjenesten.

9.    Sluttbruker skal registreres i NLA Teknologis brukerregister med kontaktinformasjon og tilgangsrettigheter. Endringer av kontaktinformasjon skal meddeles NLA Teknologi. Kontaktinformasjon skal meddeles skriftlig til support@hemswx.no. Sluttbruker er selv ansvarlig dersom Tjenesten ikke lenger er tilgjengelig som følge av uriktig kontaktinformasjon,

10. Det skal ikke lagres eller på annen måte benyttes kamerabilder for andre formål enn Tjenesten er tiltenkt. Dersom Sluttbruker, i strid med disse Sluttbrukervilkårene, lagrer eller på annen måte benytter kamerabilder som kan identifisere enkeltpersoner utover å se på sanntidsbilder, blir Sluttbruker å anse som behandlingsansvarlig. Sluttbruker må da svare for de plikter personvernregelverket pålegger behandlingsansvarlig.

11. Sluttbrukere finner informasjon om hvordan NLA Teknologi håndterer personopplysninger i Tjenesten her https://norskluftambulanse.no/info-hemswx/.

12. Informasjon om Tjenesten som Sluttbruker blir kjent med i forbindelse med avtaleforholdet, og som ikke er alminnelig kjent, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for andre uten samtykke fra NLA Teknologi.

13. Sluttbrukers bruksrettigheter gjelder inntil Tjenesten sies opp skriftlig av en av partene med hhv. minst tre dagers varsel for Sluttbruker og tre ukers varsel for NLA Teknologi. Ved oppsigelsesfristens utløp opphører tilgang til Tjenesten og retten til å benytte den.

14. NLA Teknologi vil påse at Tjenesten utvikles over tid, og at den fungerer mest mulig effektivt, og forbeholder seg derfor retten til enhver tid å gjøre endringer i Tjenesten og Sluttbrukervilkårene.

15. En oppdatert versjon av Sluttbrukervilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig på https://norskluftambulanse.no/info-hemswx/.

16. NLA Teknologi vil varsle om vesentlige endringer med rimelig varslingsfrist, og så langt som mulig, minst én uke før de trer i kraft.

17. Dersom Sluttbruker ikke godtar endringene, skal bruken av Tjenesten avsluttes umiddelbart etter varslingsfristens utløp. Brukes Tjenesten etter dette anses endringen godtatt.

18. Det foreligger mislighold fra Sluttbrukers side hvis Sluttbruker ikke oppfyller sine plikter etter Sluttbrukervilkårene.

19. Ethvert mislighold gir NLA Teknologi rett til å stenge tilgang til Tjenesten med én ukes varsel.

20. Dersom misligholdet, etter NLA Teknologis vurdering, påvirker sikkerhetsmessige forhold eller risikerer å påføre NLA Teknologi, eller  NLAs leverandører, underleverandører, og andre tredjeparter, tap eller skade (herunder omdømmemessig), har NLA Teknologi rett til å midlertidig stenge tilgang til Tjenesten uten forutgående varsel.

21. Dersom misligholdet ikke er rettet innen utløpet av varslingsfristen har NLA Teknologi rett til å avslutte avtaleforholdet uten ytterligere varsel.

22. NLA Teknologi har rett til å kreve erstatning for skade og tap som følge av Sluttbrukers vesentlige mislighold av Sluttbrukervilkårene.

23. Siden Tjenesten er vederlagsfri godtar Sluttbruker, med unntak av ansvar for krenkelse av immaterielle rettigheter, jf. nedenfor punkt 25, at det ikke er adgang til å holde NLA Teknologi ansvarlig for direkte, eller indirekte, tap, eller skade, for mangler ved, eller bruk av, Tjenesten, og at det heller ikke er anledning til å gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser enn oppsigelse etter pkt. 12.

24. Sluttbruker kan under enhver omstendighet ikke rette krav mot NLA Teknologis leverandører eller underleverandører for mangler ved, eller bruk av, Tjenesten. Alle slike krav skal rettes eksklusivt mot NLA Teknologi.

25. Hvis en tredjepart gjør gjeldende krav om krenkelse av immaterielle rettigheter mot Sluttbruker som følge av Sluttbrukers bruk av Tjenesten, skal Sluttbruker skriftlig varsle NLA Teknologi umiddelbart. Såfremt Sluttbruker har brukt Tjenesten i samsvar med Sluttbrukervilkårene skal NLA Teknologi for egen regning håndtere kravet og holde Sluttbruker skadesløs. Bruker skal, overfor kravstiller, ikke godta noe forlik eller innrømme skyld eller feil, og skal i rimelig utstrekning bistå NLA Teknologi med håndteringen av kravet.

26. NLA Teknologi har rett til å overdra avtaleforholdet med Sluttbruker til tredjepart.

27. Sluttbrukervilkårene reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti (30) dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, kan hver av partene bringe tvisten inn for norske domstoler. NLA Teknologis’ hjemting er verneting.

Avtale om bruk av HemsWX for virksomheter

1. Introduksjon

Disse vilkårene (heretter «Avtalen») regulerer forholdet mellom en virksomhet (heretter «Virksomheten») som ønsker å benytte HemsWX (heretter «Tjenesten») i sine prosedyrer og rutiner, og som for dette formål har fått tildelt rettigheter til å administrere og vedlikeholde tilgang til Tjenesten for sine ansatte/medlemmer (heretter «Sluttbruker»), og Norsk Luftambulanse Teknologi AS, org.nr. 987 615 508, Storgata 33A, 0184 Oslo (heretter «NLA Teknologi»).

HemsWX er en tjeneste på web, smarttelefon og nettbrett som gir beslutningsstøtte for helikoptermannskaper innen luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten. Andre samarbeidspartnere og interessenter innen redningstjenesten og luftfart har også tilgang. Tjenesten gir rollebasert tilgang til en rekke beslutningsstøtteverktøy og -funksjoner, bl.a. hinderdata, dronevarsling («DROPS»), sanntidsbilder fra værkameraer, værprognoser, lokale trykk-/temperaturmålinger, m.fl..

Virksomheten har rett til å bestille de tilleggstjenester som til enhver tid tilbys av NLA Teknologi. Eventuelle tilleggstjenester som tas i bruk, herunder slike som leveres på vegne av tredjeparter, kan være regulert av egne vilkår i tillegg til eller i stedet for Avtalen. Slike ev. vilkår vil fremgå av tilbudet om tilleggstjenester.

Avtalen gjelder fra den er signert i adminportalen. Dette tidspunktet regnes samtidig som «Oppstartsdag».

2. Rettigheter til bruk av Tjenesten

Virksomheten gis en begrenset, ikke-eksklusiv, og ikke-overførbar rett til å bruke Tjenesten i sine prosedyrer og rutiner på de vilkår, og med det innhold, denne til enhver tid tilbys med.
Virksomheten har til dette formålet fått tildelt rettigheter til å administrere og vedlikeholde tilgang til Tjenesten for sine «Sluttbrukere».

Tjenesten kan kun gjøres tilgjengelig for personer ansatt i Virksomheten, eller som opptrer på Virksomhetens vegne.

Den enkelte Sluttbruker må før tilgang gis ha akseptert Sluttbrukervilkårene. Disse er tilgjengelig på web eller app.

Virksomheten er fullt ut ansvarlig for alle sine Sluttbrukeres bruk av Tjenesten, og skal sørge for at disse er kjent med og etterlever Sluttbrukervilkårene. Brudd på Sluttbrukervilkårene anses som brudd på Avtalen.

Bruk av Tjenesten til offentlig visning, eller i rom eller områder hvor allmennheten har tilgang, er ikke tillatt uten nærmere avtale med NLA Teknologi.

3. Immaterielle rettigheter

Tjenesten og alt innhold som vises via Tjenesten, inkludert data som behandles, lagres, prosesseres og behandles, eies av NLA Teknologi og/eller NLA Teknologis leverandører, underleverandører, samt ev. andre tredjeparter, og disses respektive lisensgivere. Avtalen innebærer ingen overføring av eiendomsrett eller øvrige rettigheter. Virksomheten kan ikke overføre eller distribuere noen rettigheter i noen form eller til noe formål uten nærmere avtale med NLA Teknologi.

Tjenesten og data fra Tjenesten må ikke benyttes annet enn i forbindelse med Virksomhetenes egen bruk av Tjenesten til egne formål. Enhver kommersiell videreformidling av data fra Tjenesten utenfor Brukers egen organisasjon er forbudt.

Virksomhetene forplikter seg til å ikke kopiere, endre, dekompilere, foreta omvendt utvikling av eller lage avledede verk av en hvilken som helst del av det som utgjør, eller ligger til grunn for, Tjenesten.

4. Personvern

I forbindelse med bruken av Tjenesten behandles opplysninger om Sluttbrukeres bruk av Tjenesten. Virksomheten og Sluttbrukere finner informasjon om hvordan NLA Teknologi håndterer personopplysninger i Tjenesten her https://norskluftambulanse.no/info-hemswx/.

Virksomheten skal ikke lagre eller på annen måte benytte kamerabilder for andre formål enn Tjenesten er tiltenkt. Dersom Virksomheten, i strid med Avtalen, lagrer eller på annen måte benytter kamerabilder som kan identifisere enkeltpersoner utover å se på sanntidsbilder, blir Virksomheten å anse som behandlingsansvarlig. Virksomheten må da svare for de plikter personvernregelverket pålegger behandlingsansvarlig

5. Kontaktinformasjon

Virksomheten er ansvarlig for å påse at nødvendig kontaktinformasjon om alle Sluttbrukere meldes inn, herunder navn, e-post og mobiltelefonnummer. Virksomheten skal også melde inn hvem som skal tildeles administratorrettigheter på vegne av Virksomheten. Slike meddelelser skal skje skriftlig til support@hemswx.no.

Endringer av kontaktinformasjon skal meddeles NLA Teknologi. Virksomheten er selv ansvarlig dersom Tjenesten ikke lenger er tilgjengelig som følge av uriktig kontaktinformasjon eller dersom Virksomheten ikke har opplyst om endring av kontaktinformasjon.

Virksomheten kan oppfylle plikten etter dette punkt ved å ha rutiner som sikrer at kontaktinformasjon meldes inn av fra den enkelte Sluttbruker iht. Sluttbrukervilkårene.

Plikten oppfylles også dersom Virksomheten selv registrerer informasjonen i samsvar med administratorrettigheter man har tilgang til i Tjenesten.

6. Tjenestenivå og ansvarsfritak

Tjenesten leveres «som den er,» og bruk av Tjenesten gjøres på eget ansvar. NLA Teknologi og dennes lisensgivere, herunder utvikleren av Tjenesten, gir ingen garantier, herunder for innhold, kvalitet, nøyaktighet, fullstendighet, effektivitet, pålitelighet, og egnethet knyttet til bruk eller resultater av Tjenesten, eller om at dataene eller forbindelsen vil være uavbrutt eller feilfri.

NLA Teknologi er ikke ansvarlig for bruken av Tjenesten eller innholdet som mottas ved bruk av Tjenesten. NLA Teknologi har herunder testet Tjenesten på de vanligste smarttelefoner, men har ikke noe ansvar for at Tjenesten fungerer som tiltenkt.

NLA Teknologi distribuerer gjennom Tjenesten data, bilder mm fra forskjellige leverandører og underleverandører som Meteorologisk Institutt, Avinor Flysikring AS, SMHI m.fl. . De samme begrensinger mht. bruk og ansvar som følger av Avtalen for NLA Teknologi gjelder også ift. disse leverandørene.
Virksomheten skal i sine prosedyrer og rutiner gjøre Sluttbrukere oppmerksom på at Sluttbruker selv er ansvarlig for å vurdere det som presenteres i Tjenesten som grunnlag for beslutninger, og at Tjenesten aldri må være den eneste kilden man benytter.

Med unntaket som følger av punkt 12, kan verken NLA Teknologi eller NLA Teknologis leverandører og underleverandører holdes ansvarlig for direkte, eller indirekte, tap, eller skade, som skyldes mangler ved Tjenesten eller som Virksomheten, Virksomhetens Sluttbruker, eller en tredjepart, påføres i forbindelse med Virksomheten eller Virksomhetens Sluttbrukers bruk av Tjenesten.

Virksomheten og Virksomhetens Sluttbruker kan under enhver omstendighet ikke rette krav gjeldende mot NLA Teknologis leverandører eller underleverandører for mangler ved, eller bruk av, Tjenesten. Alle slike krav skal rettes eksklusivt mot NLA Teknologi.

7. Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtaleforholdet, og som ikke er alminnelig kjent eller er åpenbart ubetenkelig at andre gis innsyn i, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

8. Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder fra Oppstartsdag inntil Tjenesten sies opp av en av partene med minst 2 måneders skriftlig forhåndsvarsel.

9. Oppdateringer og endringer

NLA Teknologi vil påse at Tjenesten utvikles over tid og at den fungerer mest mulig effektivt, og forbeholder seg derfor retten til enhver tid å gjøre endringer i Tjenesten og Sluttbrukervilkårene.
NLA Teknologi vil varsle Virksomheten om vesentlige endringer med rimelig varslingsfrist, og så langt som mulig, minst én uke før de trer i kraft.

Dersom Virksomheten ikke godtar endringene, skal bruken av Tjenesten avsluttes umiddelbart etter varslingsfristens utløp. Brukes Tjenesten etter dette anses endringen godtatt.

En oppdatert versjon av Sluttbrukervilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig på https://norskluftambulanse.no/info-hemswx/.

10. Oppdateringer og endringer

Det foreligger mislighold fra Virksomhetens side hvis Virksomheten ikke oppfyller sine plikter etter Avtalen, herunder at Virksomhetens Sluttbruker bryter Sluttbrukervilkårene.

Ethvert mislighold gir NLA Teknologi rett til å stenge tilgang til Tjenesten med én ukes varsel.
Dersom misligholdet, etter NLA Teknologis vurdering, påvirker sikkerhetsmessige forhold eller risikerer å påføre NLA Teknologi, eller NLAs leverandører, underleverandører, og andre tredjeparter, tap eller skade (herunder omdømmemessig), har NLA Teknologi rett til å midlertidig stenge tilgang til Tjenesten uten forutgående varsel.

Dersom misligholdet ikke er rettet innen utløpet av varslingsfristen har NLA Teknologi rett til å avslutte avtaleforholdet uten ytterligere varsel.

NLA Teknologi har rett til å kreve erstatning for skade og tap som følge av Virksomhetens vesentlige mislighold.

11. NLA Teknologis’ mislighold

Ved vesentlig mangler ved Tjenesten kan Virksomheten si opp Avtalen med umiddelbar virkning.
Siden Tjenesten er vederlagsfri godtar Virksomheten, med unntak av ansvar i henhold til punkt 12, at det ikke er adgang til å gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser eller sanksjoner enn oppsigelse.

12. Rettsmangel

NLA Teknologi har ansvar for at Tjenesten ikke krenker tredjeparters opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. Hvis bruken av Tjenesten medfører slik krenkelse, som gjør at Tjenesten ikke kan benyttes slik det følger av Avtalen og Sluttbrukervilkårene, foreligger en rettsmangel.

Hvis en tredjepart gjør gjeldende krav om krenkelse av immaterielle rettigheter mot Virksomheten som følge av Virksomheten og Virksomhetens Sluttbruker bruk av Tjenesten, skal Sluttbruker skriftlig varsle NLA Teknologi umiddelbart. Såfremt Virksomheten og Virksomhetens Sluttbruker har brukt Tjenesten i samsvar med Avtalen og Sluttbrukervilkårene skal NLA Teknologi for egen regning håndtere kravet og holde Virksomheten skadesløs. Virksomheten skal, overfor kravstiller, ikke godta noe forlik eller innrømme skyld eller feil, og skal i rimelig utstrekning bistå NLA Teknologi med håndteringen av kravet.

13. Overdragelse

NLA Teknologi har rett til å overdra avtaleforholdet til tredjepart.

14. Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti (30) dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, kan hver av partene bringe tvisten inn for norske domstoler. NLA Teknologis’ hjemting er verneting.

Personvernerklæring HemsWX

Sist oppdatert: 24.02.2023

Denne Personvernerklæringen inneholder informasjon om behandling av personopplysninger i vær- applikasjonen HemsWX («Tjenesten»). Norsk Luftambulanse Teknologi AS («NLA Teknologi») er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i tilknytning til Tjenesten. Spørsmål til personvernerklæringen kan rettes til personvernombud@norskluftambulanse.no. Ved andre spørsmål om HemsWX, ta kontakt med oss på support@hemswx.no.

1. Personopplysninger som behandles

NLA Teknologi forvalter et register over personer som har tilgang til Tjenesten («Brukere»). Ved tilgang til Tjenesten skilles det mellom Brukere med rett til å opprette nye brukere innen sin virksomhet («Administrator») og øvrige brukere («Underbrukere»).

Registret inneholder følgende opplysninger om Administratorer:

Registret inneholder følgende opplysninger om Underbrukere:

Alle forespørsler mot server fra Tjenesten logges. Slike logger kan tilbakeføres til en Bruker, men i praksis benyttes loggene bare på aggregert eller anonymt nivå.

2. Formål og rettslig grunnlag for behandlingen

Forvaltning av tilganger

Primærformålet med å registrere navn og brukerrettigheter i et register som beskrevet ovenfor er å kunne gi disse personene tilgang til Tjenesten, samt å legge til rette for at Administrator kan administrere tilgang for andre personer i Administrators virksomhet. NLA Teknologi ville ikke kunne levere Tjenesten uten et forsvarlig system for forvaltning av tilganger. Registreringen av opplysningene tjener et legitimt formål for NLA Teknologi og er vurdert å ikke ha noen store personvernulemper for personene som registreres (jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Varslinger

Opplysninger om hvilke brukerrettigheter en Bruker har, gir også grunnlag for å differensiere varslinger i Tjenesten, på epost og via SMS. Varsler benyttes primært i forbindelse med driftsavvik. Mens enkelte varslinger vil kunne være relevante for én brukergruppe, er ikke nødvendigvis de samme varslene relevante for en annen brukergruppe. Varslinger er påskrudd som standard, men Brukere kan selv konfigurere hvilke varslinger man skal få eller ta bort.

Informasjon og markedsføring av Tjenesten

Tjenesten er utviklet og finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse («SNLA»). SNLA og NLA Teknologi vil kunne henvende seg til Brukere med informasjon om Tjenesten og forespørsler om å yte økonomisk støtte eller på annen måte bidra til utvikling av Tjenesten. Brukere vil få mulighet til å takke nei til denne typen henvendelser (på e-post/SMS) ved første gangs registrering i Tjenesten og senere ved hjelp av avregistreringslenke i kommunikasjon som sendes ut. NLA Teknologi har en legitim interesse i å kontakte Administrator med denne typen informasjon (jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) og vil følge markedsføringslovens regler så langt disse reglene får anvendelse.

Logging av systemaktivitet

Alle forespørsler mot server fra Tjenesten logges. Formålet med loggene er å kunne følge med på kapasitet i lys av etterspørsel og for lettere å kunne yte support til Brukere som opplever problemer. Loggene er ikke tilgjengelige for andre enn systemadministratorer med tilgang til databaseadministrasjonsgrensesnittet. Loggene analyseres bare unntaksvis på individnivå, når dette er nødvendig for å oppdage en feil eller for å avdekke misbruk eller forsøk på misbruk av Tjenesten. Bruken av logger er forankret i en interesseavveining (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

3. Deling av personopplysninger

Opplysninger i brukerregistret vil kunne bli delt med SNLA for det formål å kontakte Brukere med informasjon om Tjenesten, forespørsler om å yte økonomisk støtte eller på annen måte bidra til utvikling av Tjenesten. Brukere kan på registreringstidspunktet takke nei til at kontaktopplysninger deles med SNLA for dette formålet, samt i tilknytning til senere henvendelser.

Registrerte opplysninger blir ikke delt med noen andre tredjeparter eller leverandører.

4. Informasjonssikkerhet

NLA Teknologi har etablert organisatoriske, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er lagret i Tjenesten. NLA Teknologi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i Tjenesten og sørger for at utelukkende personell som har et saklig behov for tilgang til opplysningene får slik tilgang.

Opplysningene lagres så lenge Brukeren har tilgang til Tjenesten og slettes på forespørsel fra Administrator eller Underbrukeren selv.

5. Dine rettigheter

Som Bruker av Tjenesten har du rett til innsyn i de opplysningene vi har registrert om deg. Du kan når som helst ta kontakt med NLA Teknologi og be om at registrerte opplysninger slettes eller korrigeres. Sletting av opplysningene vil innebære at du mister tilgang til å bruke Tjenesten.

Du kan også ta kontakt for å reservere deg mot at vi bruker opplysningene du har oppgitt til å kontakte deg på telefon eller e-post.

Dersom du har spørsmål eller innvendinger til vår håndtering av personopplysninger, håper vi du tar kontakt med oss. Dersom du fortsatt ikke er fornøyd med håndtering av personopplysninger i Tjenesten, kan du ta kontakt med Datatilsynet.

Alle henvendelser kan rettes til personvernombud@norskluftambulanse.no. Ved andre spørsmål om HemsWX, ta kontakt med oss på support@hemswx.no.

6. Endringer

Dersom vi endrer måten personopplysninger håndteres på, vil vi også oppdatere denne personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer vil du motta et varsel.

Norsk Luftambulanse Teknologi AS
Org.nr 987 615 508
Storgata 33 A, 0184 Oslo
Postboks 414 Sentrum 0103 Oslo

Last ned dokumentene som PDF

Sluttbrukervilkar_HemsWX_2023-04-18

Vilkar_for_bruk_av_HemsWX_Virksomheter_2023-04-13