Skip to main content

Info | HemsWX

Denne siden inneholder tjenesteavtale og personvernerklæringen for HemsWX.

Tjenesteavtale HemsWX

Sist oppdatert: 01.11.2018

1. Introduksjon og generelt

Disse vilkår for bruk av HemsWX (heretter «Vilkår») regulerer avtaleforholdet mellom virksomhet som har fått tildelt administratorrettigheter (heretter «Administrator») og NLA Solutions AS, org.nr. 987 615 508, Storgata 33A, 0184 Oslo (heretter «NLA Solutions»).

HemsWX (heretter «Tjenesten») er en værapplikasjon for web, smarttelefon og nettbrett. Tjenesten gir tilgang til bl.a. sanntidsbilder fra værkameraer som er plassert på strategiske steder i Norge, værprognoser fra met.no og lokale trykk-/temperaturmålinger.

Disse Vilkår utgjør avtalen mellom partene (heretter «Avtalen»). Eventuelle tilleggstjenester som bestilles eller tas i bruk av Administrator kan være regulert av øvrige eller ytterligere vilkår. Ved å ta i bruk Tjenesten aksepterer Administrator Avtalen.

Tjenesten er kun tilgjengelig for Administrator og personer som Administrator har tildelt brukerrettigheter («Underbrukere»), i fellesskap omtalt som «Brukere». Alle Brukere registres i NLA Solutions brukerregister. Administrator må akseptere disse Vilkår før Tjenesten tas i bruk. Brukere finner informasjon om hvordan NLA Solutions håndterer personopplysninger i Tjenesten her https://norskluftambulanse.no/info-hemswx/.

2. Tjenestevilkår

Tjenesten kan kun benyttes av Administrator i henhold til disse Vilkår. Administrator gis utelukkende en begrenset ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke Tjenesten. Denne rettigheten kan ikke overdras, lånes bort eller leies ut til andre med unntak av det som eksplisitt følger av denne Avtalen.

Administrator kan gi ansatte i samme virksomhet tilgang til Tjenesten under forutsetning av at samtlige Underbrukere pålegges tilsvarende plikter og rettigheter som følger av denne Avtalen. Administrator er ansvarlig for Underbrukeres bruk av Tjenesten, og skal sørge for at de er kjent med og etterlever disse Vilkår.

Det er ikke tillatt å omgå eller forsøke å omgå tilgangssystemer. Bruk av Tjenesten til offentlig visning, eller i rom eller områder hvor allmennheten har tilgang, er ikke tillatt.

3. Immaterielle rettigheter

Tjenesten og alt innhold som vises via Tjenesten, inkludert data som behandles, lagres, prosesseres og behandles, eies av NLA Solutions og/eller NLA Solutions’ tredjepartsleverandører og deres respektive lisensgivere. Denne Avtalen innebærer ingen overføring av eiendomsrett eller øvrige rettigheter.

Administrator forplikter seg til å ikke kopiere, endre, dekompilere, demontere, foreta omvendt utvikling av eller lage avledede verk av en hvilken som helst del av Tjenesten og dataene, og kan ikke overføre eller distribuere disse i noen form eller til noe formål.

Administrator skal aktivt beskytte NLA Solutions’ immaterielle rettigheter og skal aldri bruke hele eller deler av denne til å utvikle eller bruke konkurrerende programvare eller lignende som kan skade NLA Solutions’ kommersielle interesser.

4. Personvern

Administrator skal ikke lagre eller på annen måte benytte kamerabilder for andre formål enn Tjenesten er tiltenkt, nærmere bestemt som en værtjeneste. Dersom Administrator eller Underbrukere lagrer eller på annen måte benytter kamerabilder som kan identifisere enkeltpersoner utover sin adgang til å se på sanntidsbilder, blir Administrator å anse som behandlingsansvarlig under personvernregelverket. Administrator må da svare for de plikter personvernregelverket pålegger den behandlingsansvarlige.

5. Kontaktinformasjon

Administrator er ansvarlig for å oppgi nødvendig kontaktinformasjon om alle Brukere, herunder navn, e-post og mobiltelefonnummer. Driftsmeldinger og varsel om endringer sendes på epost og SMS, og vil kunne bli varslet i Tjenesten.

Endringer av kontaktinformasjon skal meddeles NLA Solutions. Slik meddelelse skal skje skriftlig til support@hemswx.no. Administrator er selv ansvarlig dersom Tjenesten ikke lenger er tilgjengelig som følge av uriktig kontaktinformasjon eller dersom Administrator ikke har opplyst om endring av kontaktinformasjon.

6. Innhold og ansvarsfritak

NLA Solutions og dennes lisensgivere, herunder utvikleren av Tjenesten, gir ingen garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, som oppstår ved lov eller på annen måte, herunder for innhold, kvalitet, nøyaktighet, fullstendighet, effektivitet, pålitelighet, omsettelighet, egnethet for et bestemt formål, nytte, bruk eller resultater av Tjenesten, eller om at dataene eller forbindelsen vil være uavbrutt eller feilfri.

NLA Solutions er ikke ansvarlig for bruken av Tjenesten eller innholdet som mottas ved bruk av Tjenesten. NLA Solutions har testet Tjenesten på de vanligste smarttelefoner, men har ikke noe ansvar for at Tjenesten fungerer som tiltenkt. Tjenesten leveres «som den er,» og bruk av Tjenesten gjøres på eget ansvar. Enkelte tjenester leveres på vegne av tredjeparter. Slike tredjepartstjenester kan ha egne vilkår i tillegg til NLA Solutions’.

Med det konkrete unntaket som følger av punkt 12 (rettsmangel), kan hverken NLA Solutions, dets leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter holdes ansvarlig for direkte, eller indirekte, tap, eller skade, som skyldes mangler ved Tjenesten eller som Administrator, eller annen tredjepart, påføres i forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke, Tjenesten og dets innhold. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, krav fra tredjeparter og tap av data.

7. Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Avtalen og gjennomføringen av Avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

8. Varighet og oppsigelse

Denne Avtalen gjelder fra tidspunktet Administrator godtar disse Vilkår og så lenge Administrator eller Underbrukere som Administrator har tildelt rettigheter har tilgang til Tjenesten, med mindre NLA Solutions sier opp Avtalen. Slik oppsigelsesadgang fordrer tre ukers varsel. Oppsigelsesvarselet sendes per e-post til Administrators registrerte e- postadresse.

9. Oppdateringer og endringer

NLA Solutions vil påse at Tjenesten fungerer mest mulig effektivt og forbeholder seg derfor retten til enhver tid å gjøre endringer i Tjenesten.

NLA Solutions vil varsle Administrator om vesentlige endringer, så langt som mulig, minst én uke før den trer i kraft. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Administrators bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig.

Dersom Administrator ikke godtar endringene, skal bruken av Tjenesten avsluttes.En oppdatert versjon av Vilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig på https://norskluftambulanse.no/info-hemswx/.

10. Administrators mislighold

Det foreligger mislighold fra Administrators side hvis Administrator ikke oppfyller sine plikter etter Avtalen.

Ethvert mislighold gir NLA Solutions rett til å stenge Administrators tilgang til Tjenesten med én ukes varsel. Vesentlig mislighold, som brudd på punkt Error! Reference source not found. (tjenestevilkår), 3 (immaterielle rettigheter) og 7 (taushetsplikt), gir NLA Solutions rett til å stenge Administrators tilgang til Tjenesten samt heve Avtalen umiddelbart og uten forutgående varsel.

11. NLA Solutions’ mislighold

Ved vesentlig mangler ved Tjenesten som skyldes mislighold fra NLA Solution, kan Brukeren kreve heving. Siden Tjenesten er vederlagsfri godtar Administrator, med unntak av rettsmangelsansvar i henhold til punkt 12, at det ikke er adgang til å gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser eller sanksjoner.

12. Rettsmangel

Hver av partene har risikoen og ansvaret for at Tjenesten eller bruk av Tjenesten ikke krenker tredjeparters opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. Hvis Tjenesten eller bruk av Tjenesten medfører slik krenkelse, foreligger en rettsmangel.

Hvis en tredjepart gjør gjeldende mot en av partene at Tjenesten eller bruk av Tjenesten medfører rettsmangel, skal den andre parten informeres skriftlig umiddelbart. Den ansvarlige parten skal for egen regning håndtere kravet. Den andre parten skal, overfor kravstiller, ikke godta noe forlik eller innrømme skyld eller feil, og skal i rimelig utstrekning bistå parten med håndteringen av kravet.

13. Overdragelse

NLA Solutions har rett til å overdra denne Avtalen til tredjepart.

14. Tvister

Denne Avtalen reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti (30) dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de norske domstoler. NLA Solutions’ hjemting er verneting.

Personvernerklæring HemsWX

Sist oppdatert: 01.11.2018

Denne Personvernerklæringen inneholder informasjon om behandling av personopplysninger i vær- applikasjonen HemsWX («Tjenesten»). NLA Solutions AS («NLA Solutions») er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i tilknytning til Tjenesten. Spørsmål til personvernerklæringen kan rettes til personvernombud@norskluftambulanse.no. Ved andre spørsmål om HemsWX, ta kontakt med oss på support@hemswx.no.

1. Personopplysninger som behandles

NLA Solutions forvalter et register over personer som har tilgang til Tjenesten («Brukere»). Ved tilgang til Tjenesten skilles det mellom Brukere med rett til å opprette nye brukere innen sin virksomhet («Administrator») og øvrige brukere («Underbrukere»).

Registret inneholder følgende opplysninger om Administratorer:

Registret inneholder følgende opplysninger om Underbrukere:

Alle forespørsler mot server fra Tjenesten logges. Slike logger kan tilbakeføres til en Bruker, men i praksis benyttes loggene bare på aggregert eller anonymt nivå.

2. Formål og rettsliggrunnlagforbehandlingen

Forvaltning av tilganger

Primærformålet med å registrere navn og brukerrettigheter i et register som beskrevet ovenfor er å kunne gi disse personene tilgang til Tjenesten, samt å legge til rette for at Administrator kan administrere tilgang for andre personer i Administrators virksomhet. NLA Solutions ville ikke kunne levere Tjenesten uten et forsvarlig system for forvaltning av tilganger. Registreringen av opplysningene tjener et legitimt formål for NLA Solutions og er vurdert å ikke ha noen store personvernulemper for personene som registreres (jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Varslinger

Opplysninger om hvilke brukerrettigheter en Bruker har, gir også grunnlag for å differensiere varslinger i Tjenesten, på epost og via SMS. Varsler benyttes primært i forbindelse med driftsavvik. Mens enkelte varslinger vil kunne være relevante for én brukergruppe, er ikke nødvendigvis de samme varslene relevante for en annen brukergruppe. Varslinger er påskrudd som standard, men Brukere kan selv konfigurere hvilke varslinger man skal få eller ta bort.

Informasjon og markedsføring av Tjenesten

Tjenesten er utviklet og finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse («SNLA»). SNLA og NLA Solutions vil kunne henvende seg til Brukere med informasjon om Tjenesten og forespørsler om å yte økonomisk støtte eller på annen måte bidra til utvikling av Tjenesten. Brukere vil få mulighet til å takke nei til denne typen henvendelser (på e-post/SMS) ved første gangs registrering i Tjenesten og senere ved hjelp av avregistreringslenke i kommunikasjon som sendes ut. NLA Solutions har en legitim interesse i å kontakte Administrator med denne typen informasjon (jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) og vil følge markedsføringslovens regler så langt disse reglene får anvendelse.

Logging av systemaktivitet

Alle forespørsler mot server fra Tjenesten logges. Formålet med loggene er å kunne følge med på kapasitet i lys av etterspørsel og for lettere å kunne yte support til Brukere som opplever problemer. Loggene er ikke tilgjengelige for andre enn systemadministratorer med tilgang til databaseadministrasjonsgrensesnittet. Loggene analyseres bare unntaksvis på individnivå, når dette er nødvendig for å oppdage en feil eller for å avdekke misbruk eller forsøk på misbruk av Tjenesten. Bruken av logger er forankret i en interesseavveining (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

3. Deling av personopplysninger

Opplysninger i brukerregistret vil kunne bli delt med SNLA for det formål å kontakte Brukere med informasjon om Tjenesten, forespørsler om å yte økonomisk støtte eller på annen måte bidra til utvikling av Tjenesten. Brukere kan på registreringstidspunktet takke nei til at kontaktopplysninger deles med SNLA for dette formålet, samt i tilknytning til senere henvendelser.

Registrerte opplysninger blir ikke delt med noen andre tredjeparter eller leverandører.

4. Informasjonssikkerhet

NLA Solutions har etablert organisatoriske, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er lagret i Tjenesten. NLA Solutions foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i Tjenesten og sørger for at utelukkende personell som har et saklig behov for tilgang til opplysningene får slik tilgang.

Opplysningene lagres så lenge Brukeren har tilgang til Tjenesten og slettes på forespørsel fra Administrator eller Underbrukeren selv.

5. Dine rettigheter

Som Bruker av Tjenesten har du rett til innsyn i de opplysningene vi har registrert om deg. Du kan når som helst ta kontakt med NLA Solutions og be om at registrerte opplysninger slettes eller korrigeres. Sletting av opplysningene vil innebære at du mister tilgang til å bruke Tjenesten.

Du kan også ta kontakt for å reservere deg mot at vi bruker opplysningene du har oppgitt til å kontakte deg på telefon eller e-post.

Dersom du har spørsmål eller innvendinger til vår håndtering av personopplysninger, håper vi du tar kontakt med oss. Dersom du fortsatt ikke er fornøyd med håndtering av personopplysninger i Tjenesten, kan du ta kontakt med Datatilsynet.

Alle henvendelser kan rettes til personvernombud@norskluftambulanse.no. Ved andre spørsmål om HemsWX, ta kontakt med oss på support@hemswx.no.

6. Endringer

Dersom vi endrer måten personopplysninger håndteres på, vil vi også oppdatere denne personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer vil du motta et varsel.

NLA Solutions AS
Org.nr 987 615 508
Storgata 33 A, 0184 Oslo
Postboks 414 Sentrum 0103 Oslo

Last ned dokumentene som PDF

Personvernerklæring-HemsWX_v1_01-11-2018

HemsWX-Tjenesteavtale-B2B_v1_01-11-2018