Skip to main content

Les hvordan du kan lage en fremtidsfullmakt

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt sikrer interessene dine den dagen du ikke lenger er i stand til det selv. Et testament vil derimot ta sikte på å fordele dine verdier etter din død. Dette er temaer som kan være aktuelle for flere ettersom mange er usikre på forskjellene. Her er en enkel forklaring og noen nyttige råd.

En fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål. Dersom man ikke er i stand til å ivareta egne interesser må noen andre gjøre det, enten en verge eller en fullmektig. Det er viktig at fullmakten er tilpasset din situasjon og dine ønsker, samt at den følger kravene til innhold og utforming. Alle myndige personer kan opprette fremtidsfullmakt. Det vil da være en fullmektig som tar avgjørelser, og ikke alternativet med verge utnevnt av Statsforvalter. For en verge er det strenge regler rundt håndtering av midlene, mens en fremtidsfullmakt kan åpne opp for mer fleksible løsninger.

Hvordan lager man en fremtidsfullmakt?

En gyldig opprettet fremtidsfullmakt starter fra det tidspunktet fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser. Det må spesifiseres hvor vidt fullmakten skal være. Et eksempel på personlige interesser er valg av bosted, utbetaling av faste kostnader som hjemmehjelp eller sykehjem o.l. Det er viktig å tenke nøye igjennom hva man ønsker bistand til, slik at dette kommer klart frem i fullmakten.

I fremtidsfullmakten kan du selv bestemme hvem som skal få status som nærmeste pårørende dersom du blir alvorlig syk eller svekket. Vedkommende vil da få rettigheter som «nærstående» etter helselovgivningen. En fremtidsfullmakt kan også utstedes til en eller flere i fellesskap. Det kan være praktiske utfordringer ved at avgjørelser skal tas av flere i fellesskap, men det kan løses ved fordeling av oppgaver mellom flere.

Innhold og formkrav

Fullmakten bør inneholde fullmaktsgivers fulle navn og fødselsnummer, samt fullt navn, adresse og fødselsnummer på fullmektigene. Kravene til en fremtidsfullmakt er i hovedtrekk like som for opprettelse av testamenter. Det er viktig at vitnene er til stede når fullmaktsgiver undertegner, og at vitnene undertegner etter fullmaktsgivers ønske. Det er vanskelig å sette føringer for alle tenkelige situasjoner, og det er derfor viktig at man velger en person man stoler på og som kan ta de gode avgjørelsene for deg.

En fremtidsfullmakt trer som oftest i kraft når fullmaktsgiver, på grunn av alvorlig svekket helse, ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Den opphører ved fullmaktsgivers død. Fremtidsfullmakt regulerer derfor situasjoner ved din formue i din levetid. Et testament derimot trer i kraft etter din død.

Eksempel på fremtidsfullmakt

Dette eksemplet er kun ment som et utgangspunkt og må tilpasses hver enkelt person.

Eksempel på fremtidsfullmakt

Har du spørsmål om hvordan du kan skrive testament eller fremtidsfullmakt?

Ta kontakt med oss dersom du ønsker bistand med testament.

For mer informasjon om arv og testament, kontakt Anneline Botnen, ansvarlig for testament og arv i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Ved hjelp fra vår advokat kan vi gi deg gratis rådgivning dersom du ønsker å tilgodese Stiftelsen Norsk Luftambulanse i ditt testament.

Jeanette Erdal-Nielsen

Jeanette Erdal-Nielsen

Leder for giverservice

jeanette.erdal@norskluftambulanse.no

+47 64 90 43 00

Marit Thon Lossius

Marit Thon Lossius

Økonomi- og administrasjonssjef

marit.thon.lossius@norskluftambulanse.no

+47 95 08 86 62

Les mer om testament her