Stiftelsen Norsk luftambulanse

Retningslinjer for valgkomiteen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Opprinnelig versjon godkjent: 10. desember 2001. Siste versjon godkjent av styret 25. februar 2016.

Retningslinjer for valgkomitéen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse:

1. Valgkomitéen består av tre medlemmer som ikke samtidig kan sitte i styret. Medlemmene velges av rådsmøtet for tre år av gangen, dog slik at et medlem trer ut hvert år. Leder blir personlig valgt av rådsmøtet for ett år av gangen, men følger ellers sin opprinnelige valgperiode i valgkomitéen. Et medlem kan sitte i valgkomitéen i maksimalt to perioder, det vil si seks år. Generalsekretær eller andre ansatte kan ikke være medlem av valgkomitéen.

2. Valgkomitéen skal utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til gjeldende retningslinjer (dette dokumentet) og Vedtekter av 27.08.97 med senere endringer for Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA).

3. Valgkomitéen skal foreslå kandidater og legge frem innstiling for det årlige rådsmøtet til følgende verv: 
- Styreleder med funksjonstid to år
- Nestleder med funksjonstid to år
- Seks styremedlemmer med funksjonstid to år 
For styreverv gjelder en total maksimal sammenhengende funksjonstid på 10 år.

4. Valgkomitéen sender forespørsel innen 10. februar til de medlemmer som er på valg om de ønsker å 
stille til gjenvalg. Svarfrist 1. mars.

5. Innen 1. februar sender valgkomitéen melding til regionrådslederne om de medlemmer som er på 
 Forslag fra regionrådene på kandidater fremmes for valgkomiteen innen utgangen av mars.

6. I arbeidet med å foreslå kandidater til styret skal valgkomitéen ha en dialog med styret for å innhente informasjon om hva styret anser er viktig i styrearbeidet fremover. Hvordan denne dialogen skjer i praksis avklares med styreleder. Innen utgangen av mars skal valgkomitéen også ha en dialog med generalsekretæren for å innhente innspill fra stiftelsens administrasjon.

7. Valgkomitéen må videre forholde seg til følgende:

 • –  I tillegg til de innkomne forslag på kandidater har valgkomitéen et selvstendig ansvar for å finne egnede kandidater. Komitéen står fritt m.h.t. ikke å benytte seg av de innkomne forslag, men samtlige foreslåtte kandidater skal presenteres for rådsmøtet.
 • –  Komitéen kontakter de foreslåtte kandidater med forespørsel om de ønsker å arbeide i SNLAs styre. Valgkomitéen skal samtidig avklare SNLA-medlemskap på kandidatene.
 • –  Styrets samlede kompetanse skal stå i forhold til stiftelsens formål, og gi styret et solid fundament for å utføre sine oppgaver. For å ivareta dette, skal valgkomitéen legge følgende kompetanseprofil til grunn:
  • Styrekompetanse – erfaring med og kunnskap om styrearbeid og bevissthet i forhold til styrets rolle, herunder også forholdet til eierstyring av underliggende selskaper
  • Evne og erfaring med strategisk tenkning, planlegging og vurdering
  • Bransjekunnskap, herunder akuttmedisin, forskning, innovasjon og luftambulanse/HEMS
  • Markedskompetanse (markedstrender og digitale verktøy)
  • Kunnskap og erfaring med ideell virksomhet
  • Politikk og myndighetsarbeid
  • Regnskap, økonomi og finans
  • Forhold knyttet til risikostyring og begrensning av risiko
  • Juridisk kompetanse (stiftelsesloven, aksjeloven, skatteloven, konkurranseloven) 
Målsettingen er at et samlet styre i størst mulig grad skal dekke kompetanseområdene definert i kompetanseprofilen. Dette kan imidlertid ses i sammenheng med den kompetanse som til enhver tid er dekket i selskapets ledelse og administrasjon. Videre skal det være avklart at styrekandidatene har tilstrekkelig tid til å påta seg vervet på en kvalitetsmessig god måte, og det skal tas hensyn til styrekandidatenes omdømme og egnethet til å inneha vervet. Dersom Valgkomitéen velger å legge frem en innstilling som ikke er i samsvar med dette, må dette begrunnes særskilt i innstillingen. For å avklare i hvilken grad styremedlemmer som ikke står på valg oppfyller kompetanseprofilen, skal valgkomitéen benytte skriftlig objektiv dokumentasjon (CVer, karakterutskrifter og attester), i tillegg til samtaler med styremedlemmene. Basert på en oversikt over kompetanseprofilen til styremedlemmer som ikke er på valg, sett opp mot den definerte kompetanseprofilen, skal det avklares hvilke kompetanseområder som må dekkes av nye kandidater til styret.

For å avklare kompetanseprofilen til nye kandidater til styret, skal valgkomitéen benytte skriftlig dokumentasjon (CVer, karakterutskrifter og attester), i tillegg til intervjuer av styrekandidatene.

 • –  I tillegg til kompetanseprofilen og øvrige hensyn beskrevet ovenfor, skal Valgkomitéen sørge for:
  • Spredning i styremedlemmenes alder
  • Minimum 40 % av hvert kjønn
  • Geografisk spredning: Tilstrebe at alle regionene er representert
  • At det er en god balanse mellom kontinuitet og fornyelse blant styrets medlemmer
 • –  En beslutning i valgkomiteen krever at et flertall av valgkomiteens medlemmer har stemt for.
 • –  Valgkomitéens innstilling skal inneholde følgende informasjon om foreslåtte kandidater: Navn, adresse, alder, kompetanseprofil inkludert en beskrivelse av utdanningsbakgrunn og erfaring, evt. tidligere og nåværende verv, begrunnelse på hvorfor kandidaten innstilles, samt hvorvidt kandidaten har bekreftet å ville akseptere vervet dersom han eller hun blir valgt. Det skal i innstillingen konkluderes i forhold til om det samlede styret dekker kriteriene definert i disse retningslinjene, og om valgkomitéen anser at det foreslåtte styret samlet vil være kompetent og i stand til å utføre sine oppgaver på en god måte. En oppsummering av kompetanseprofilen til styret og styremedlemmenes spredning med tanke på alder, kjønn og geografi (regionstilhørighet), skal vedlegges innstillingen.

8. Komitéens innstilling sendes administrasjonen innen 1. mai. Innstilling og presentasjon av kandidatene sendes ut sammen med rådsmøtesakene.

9. Det kan ikke fremmes forslag på nye kandidater i rådsmøtet (”benkeforslag”). Men samtlige kandidater som er foreslått innen fristen og med det presentert av valgkomitéen, kan foreslås av delegatene i rådsmøtet, selv om de ikke er foreslått av valgkomiteen. Slike eventuelle forslag må begrunnes på tilsvarende måte med tanke på kompetanseprofil og øvrige krav til sammensetning av styret (for eksempel alder, kjønn og geografi, jfr. punkt 7 ovenfor).

10. Hvis et sittende medlem av valgkomitéen blir foreslått til styreverv og valgt av rådsmøtet, har regionene anledning til å komme med benkeforslag i rådsmøtet på nytt medlem til valgkomitéen.

11. Evt. utgifter valgkomitéen måtte ha dekkes av SNLA etter regning.