Skip to main content

Retningslinjer for valgkomiteen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Opprinnelig versjon godkjent: 10. desember 2001. Siste versjon godkjent av styret 25. februar 2016.

Retningslinjer for valgkomitéen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse:

1. Valgkomitéen består av tre medlemmer som ikke samtidig kan sitte i styret. Medlemmene velges av rådsmøtet for tre år av gangen, dog slik at et medlem trer ut hvert år. Leder blir personlig valgt av rådsmøtet for ett år av gangen, men følger ellers sin opprinnelige valgperiode i valgkomitéen. Et medlem kan sitte i valgkomitéen i maksimalt to perioder, det vil si seks år. Generalsekretær eller andre ansatte kan ikke være medlem av valgkomitéen.

2. Valgkomitéen skal utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til gjeldende retningslinjer (dette dokumentet) og Vedtekter av 27.08.97 med senere endringer for Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA).

3. Valgkomitéen skal foreslå kandidater og legge frem innstiling for det årlige rådsmøtet til følgende verv: – Styreleder med funksjonstid to år- Nestleder med funksjonstid to år- Seks styremedlemmer med funksjonstid to år For styreverv gjelder en total maksimal sammenhengende funksjonstid på 10 år.

4. Valgkomitéen sender forespørsel innen 10. februar til de medlemmer som er på valg om de ønsker å stille til gjenvalg. Svarfrist 1. mars.

5. Innen 1. februar sender valgkomitéen melding til regionrådslederne om de medlemmer som er på Forslag fra regionrådene på kandidater fremmes for valgkomiteen innen utgangen av mars.

6. I arbeidet med å foreslå kandidater til styret skal valgkomitéen ha en dialog med styret for å innhente informasjon om hva styret anser er viktig i styrearbeidet fremover. Hvordan denne dialogen skjer i praksis avklares med styreleder. Innen utgangen av mars skal valgkomitéen også ha en dialog med generalsekretæren for å innhente innspill fra stiftelsens administrasjon.

7. Valgkomitéen må videre forholde seg til følgende:

For å avklare kompetanseprofilen til nye kandidater til styret, skal valgkomitéen benytte skriftlig dokumentasjon (CVer, karakterutskrifter og attester), i tillegg til intervjuer av styrekandidatene.

8. Komitéens innstilling sendes administrasjonen innen 1. mai. Innstilling og presentasjon av kandidatene sendes ut sammen med rådsmøtesakene.

9. Det kan ikke fremmes forslag på nye kandidater i rådsmøtet (”benkeforslag”). Men samtlige kandidater som er foreslått innen fristen og med det presentert av valgkomitéen, kan foreslås av delegatene i rådsmøtet, selv om de ikke er foreslått av valgkomiteen. Slike eventuelle forslag må begrunnes på tilsvarende måte med tanke på kompetanseprofil og øvrige krav til sammensetning av styret (for eksempel alder, kjønn og geografi, jfr. punkt 7 ovenfor).

10. Hvis et sittende medlem av valgkomitéen blir foreslått til styreverv og valgt av rådsmøtet, har regionene anledning til å komme med benkeforslag i rådsmøtet på nytt medlem til valgkomitéen.

11. Evt. utgifter valgkomitéen måtte ha dekkes av SNLA etter regning.