Skip to main content

Retningslinjer for regionene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Vedtatt av styret: 27. august 1997. Sist endret av styret: 29. mars 2022

§ 1 Formål

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) sitt frivillighetsarbeid i regionene er organisert i regionråd. Regionrådene er et rådgivende organ for arbeidet i SNLA, og skal aktivt samarbeide med organisasjonens administrasjon i h.h.t. SNLAs gjeldende retningslinjer, vedtekter og strategisk plan.

§ 2 Organisasjon og økonomiforvaltning

1. SNLA har følgende regioner:

SNLA-region Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
SNLA-region Midt-Norge (Møre & Romsdal og Trøndelag)
SNLA-region Vest (Rogaland og Vestland)
SNLA-region Øst (Østfold, Akershus, Oslo og Innlandet)
SNLA-region Sør (Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark)

Støttemedlemmene:
Støttemedlemmene knyttes til den regionen hvor de har geografisk tilhørighet.

2. Regionene er organer for SNLA og er ikke egne juridiske personer. Regionene er administrativt underlagt Stiftelsens administrasjon. Regionene har ikke selvstendig økonomiforvaltning og kan ikke selv slutte avtaler på vegne av SNLA eller på egne vegne.

3. All inntekt fra arrangement, gaver, bidrag fra støttemedlemmer og andre økonomiske tilskudd forvaltes av SNLA etter gitte retningslinjer. Når pengegaver er gitt til bestemte formål i regionene, skal disse midlene øremerkes og avsettes til formålet. Dersom det angitte formål ikke passer med Stiftelsens formål, skal SNLA anmode giver om å få bruke midlene i samsvar med Stiftelsens formål. Alternativt skal midlene returneres.

§ 3 Regionrådet

I hver SNLA-region skal det være et regionråd bestående av 6-9 medlemmer. Regionrådet velges på regionrådsmøtet, jf. § 7 annet ledd bokstav b.

§ 4 Regionrådets oppgaver

1. Regionrådene skal være rådgivende organ for arbeidet i SNLA, og skal være høringsinstans i forkant når det gjelder viktige saker i organisasjonen. Regionrådene skal være representert i utvalg som arbeider med strategiske retningsvalg for organisasjonen, og kan foreslå aktuelle saker og prosjekter til SNLAs administrasjon for videre behandling.

2. Regionrådene er viktige ambassadører for arbeidet i SNLA. Som ambassadører skal de bidra til:

a) Kunnskapsspredning og merkevarebygging for SNLA.
b) Sikre lokal forankring og tilstedeværelse.

I samarbeid med administrasjonen skal det lages årlige handlingsplaner for arbeidet i regionen, og arbeidet skal følge vedtatt møtekalender og årshjul.

3. Regionrådene skal være aktive overfor den sentrale valgkomiteen og foreslå aktuelle kandidater til styret og valgkomiteen i SNLA.

4. Regionrådet skal innkalle til regionrådsmøte med 4 ukers frist gjennom egnede kanaler etter regionrådets vurdering. Innkallingen skal også nevne frist for å komme med forslag om saker som ønskes behandlet på regionrådsmøtet, jf. § 8 pkt. 1, og frist for å komme med forslag på kandidater til regionråd/valgkomite, jf. § 8 pkt. 2, første setning. Regionrådet skal forberede og avgi innstilling i saker som skal behandles på regionrådsmøtet.

5. Forslag om saker som regionrådet ønsker behandlet på SNLAs rådsmøte må være innkommet til styret senest fire uker før rådsmøtet avholdes.

§ 5 Regionrådets saksbehandling

a) Regionrådet skal av regionrådslederen innkalles til regionmøte skriftlig med minst 7 dagers varsel. Når situasjonen krever det, kan regionrådslederen beslutte at innkalling skjer på annen måte. Valgkomiteen varsles om regionmøtene og kan delta på disse på lik linje med administrasjonen (møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett).

b) Administrasjonen har møte-, tale- og forslagsrett på regionråds- og regionmøter og fungerer som rådets sekretær.

c) Regionrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av rådsmedlemmene er til stede. Regionrådet fatter beslutning ved flertallsvedtak. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Er lederen ikke til stede, avgjør stemmen til nestlederen, eller hvis denne ikke er tilstede, stemmen til den som er valgt som møteleder.

d) Regionrådet skal føre referat. Referatet skal inneholde de avgjørelser som regionrådet fatter. Tid og sted for møtene skal fremgå av referatet, og sakene nummereres fortløpende for hvert kalenderår. Referatene sendes på høring og godkjennes på neste møte, før de arkiveres.

e) Referater fra regionmøtene legges i styreportalen for å fremme åpenhet og innsyn i regionarbeidet. Innspill til saker fra regionene skal fremmes til administrasjonen sammen med et saksunderlag.

§ 6 Kommunikasjon

Den formelle kommunikasjonen mellom regionrådene og styret i SNLA er via rådslederen til generalsekretæren. Kommunikasjonen skal koordineres av administrasjonen. Det legges opp til et felles møte pr. halvår mellom regionrådene og styreleder eller annet styremedlem. Styremedlemmene i SNLA inviteres til regionmøtene i den regionen de tilhører med stemmerett.

§ 7 Regionrådsmøtet

1. Regionrådsmøtet er åpent for SNLAs støttemedlemmer, som kan bruke sin stemmerett og være med å påvirke organisasjonens arbeid.
2. Regionrådsmøtet skal behandle:

a) SNLAs årsrapport og regionaktivitet – til informasjon
b) Valg av:

i. Regionrådsleder, nestleder og regionrådsmedlemmer. Bare støttemedlemmer i SNLA er
valgbare. Alle velges for 2 år og kan gjenvelges. Rådsleder og nestleder skal ikke være på
valg samtidig. Der hvor det er praktisk eller ønskelig kan det innvelges en representant
bosatt i en annen region.

ii. Valgkomité bestående av 3 medlemmer hvorav ett medlem samtidig kan sitte i regionrådet.
Regionrådslederen kan ikke sitte i valgkomiteen. Medlemmene velges for 3 år om
gangen, dog slik at ett medlem trer ut hvert år. Leder blir personlig valgt av
regionrådsmøtet for ett år om gangen, men følger ellers sin opprinnelige valgperiode i
valgkomitéen.

iii. Inntil 5 representanter til SNLAs rådsmøte. I tillegg møter regionrådsleder som regionens
sjette representant. Dersom regionrådslederen er medlem av styret i SNLA møter
nestleder. Det velges i tillegg 2 vararepresentanter. Representantene må ha vært
støttemedlem av SNLA i min. 1 år

c) Innkomne forslag.

§ 8 Regionrådsmøtets sakbehandling. Representasjon

1. Regionrådsmøtet avholdes innen utgangen av april. Forslag om saker som ønskes behandlet på regionrådsmøtet må være innkommet til regionrådet senest 3 uker før regionrådsmøtet.

2. Forslag på kandidater ved valg jf. § 7, 2, b, må være innkommet til regional valgkomité innen 3 uker før regionrådsmøtet skal avholdes. Det kan ikke fremmes forslag på nye kandidater til regionråd og valgkomité i regionrådsmøtet (”benkeforslag”). Men samtlige kandidater som er foreslått innen fristen og med det presentert av valgkomiteen, kan foreslås av støttemedlemmer i regionrådsmøtet, selv om de ikke er foreslått av valgkomiteen.

3. Hvis et sittende medlem av valgkomiteen blir foreslått til rådsverv og valgt av regionrådsmøtet og hvis det på denne måten ville bli 2 medlemmer av valgkomiteen i regionrådet, er det anledning til å komme med benkeforslag på regionrådsmøtet til nytt medlem av valgkomiteen jf. § 7, 2, b, ii

4. Møte- tale og stemmerett på regionrådsmøtet har de aktive støttemedlemmer som selv møter på regionrådsmøtet, jf. Vedtektenes §3.2. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Regionrådsmøtet ledes av regionrådsleder, hvis ingen annen velges i lederens sted.

5. Administrasjonen har talerett, men ikke stemmerett på regionrådsmøtet.

§ 9 Valgkomiteens arbeid

Regional valgkomite skal gjennom sitt arbeid sørge for en best mulig tverrfaglig, kjønnsmessig og geografisk sammensetning av regionrådet, jf. Retningslinjer for regional valgkomite og gjeldende kompetanseprofil.

Administrasjonen er valgkomiteens sekretær.

§ 10 Endringer/opphør

Endringer i retningslinjene og opphør av regionene besluttes av SNLAs styre etter å ha innhentet uttalelse fra Rådsmøtet.