Skip to main content

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

1. Generelt

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar gjelder for Stiftelsen Norsk Luftambulanse, heretter kalt SNLA. Retningslinjene bygger opp rundt SNLAs vedtekter, oppdrag, visjon og verdier.

SNLA skal utøve sin virksomhet slik at organisasjonens omdømme ikke svekkes. Offentlige myndigheter, kunder eller media skal når som helst kunne gis innsyn i våre aktiviteter.

SNLA skal ha en bevisst holdning til valg av samarbeidspartnere for eksempel hva gjelder bruk av arbeidskraft, helse/miljø/sikkerhet og forretningsmoral/etikk.
Stiftelsen Norsk Luftambulanse er tilsluttet Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge og har forpliktet seg til å følge de etiske retningslinjer som Innsamlingskontrollen har fastsatt, se http://www.innsamlingskontrollen.no

2. Omfang og ansvar

Retningslinjene gjelder for alle ansatte i SNLA, inklusive midlertidig ansatte og personer som utfører oppdrag på våre vegne, styremedlemmer samt rådsmedlemmer i Stiftelsen.

Alle plikter å følge retningslinjene og rapportere ved avvik både på egne og andres vegne, selv om avvik under de rådende omstendigheter kan synes å være i SNLAs interesse. Ved tvil om en bestemt aktivitet er lovlig eller etisk akseptabel, skal det på forhånd rådføres med nærmeste overordnede.

Generalsekretæren v/HR-avdelingen er ansvarlig for å gjøre retningslinjene tilgjengelig i organisasjonen og for veiledning i tolkning. Avdelings- og linjelederne er ansvarlig for at retningslinjene brukes og følges.

Overtredelse av retningslinjene vil ikke bli tolerert og kan – i tråd med relevante lovbestemmelser – føre til interne disiplinærtiltak, oppsigelse eller til og med strafferettslig forfølgelse. Om det skulle oppstå en uheldig praksis eller uregelmessighet innad i SNLA, er SNLA forpliktet til å foreta nødvendige korreksjoner og iverksette tiltak for å unngå gjentakelse.

3. Forholdet til medarbeidere

3.1 Likeverdighet

SNLA erkjenner – og verdsetter – at alle mennesker er unike og verdifulle og skal respekteres for sine individuelle evner. SNLA aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning.

Alle medarbeidere har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø, og SNLA har null-toleranse for mobbing på arbeidsplassen.

3.2 Rusmidler

SNLA er en rusfri arbeidsplass. Følgelig skal man ikke være påvirket av rusmidler, alkohol inkludert, mens man er i arbeid for SNLA.

SNLA har nulltoleranse for kjøp av alkohol på organisasjonens regning, både overfor ansatte, rådsmedlemmer, styret og samarbeidspartnere for øvrig.

Ansatte skal avstå fra – og heller ikke oppmuntre andre til – å bruke rusmidler på en måte som kan sette SNLA i et uheldig lys.

3.3 Arbeidsmiljø og sikkerhet

SNLA skal ha et arbeidsmiljø og en sikkerhet i sine operasjoner som ikke utsetter medarbeidere, pasienter og andre for skader på liv og helse. Det innebærer at alle må være seg sitt ansvar bevisst i forhold til å følge pålagte retningslinjer slik de er beskrevet gjennom selskapets HMS- og kvalitetssystemer, samt å varsle sin overordnede dersom man observerer forhold som kan tenkes å utgjøre en slik fare.

3.4 Taushetsplikt

Alle ansatte i SNLA har taushetsplikt basert på lov og skriftlig avtale. Ansatte skal bevare taushet om alle forretnings- og andre forhold som kan gi utenforstående uberettiget tilgang til taushetsbelagt informasjon, og være varsom med å diskutere SNLAs indre anliggender under slike forhold at diskusjonen kan overhøres av uvedkommende. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet arbeids- eller kontraktsforhold så lenge informasjonen må anses for å være konkurranseømfintlig eller på annen måte fortrolig.

3.5 Forvaltning av verdier

SNLA forvalter økonomiske midler samlet inn fra givere og andre bidragsytere. Dette tilsier at SNLAs ansatte og styrerepresentanter har et særskilt ansvar i forhold til sikring og forsvarlig bruk av våre økonomiske midler. Enhver begrunnet mistanke om økonomisk utroskap vil bli politianmeldt.

SNLAs eiendom og eiendeler skal forvaltes og sikres på behørig måte. Alle ansatte skal overholde organisasjonens krav til sikkerhet rundt adgang til og bruk av SNLAs fasiliteter, IT-ressurser og tilgang til elektroniske ressurser og dokumenter. SNLAs utstyr og eiendom kan bare brukes til personlige formål hvis dette er avtalt i tilknytning til ansettelsesforholdet eller det følger av SNLAs regler eller retningslinjer.

3.6 Immaterielle verdier

Immaterielle verdier, slik som spesiell kunnskap (know-how), metoder, konsepter og ideer, er en viktig del av SNLAs forutsetninger for å lykkes. Har man befatning med SNLAs immaterielle verdier, skal man verne om og forvalte disse verdiene i SNLAs interesse. Man skal også respektere andres immaterielle rettigheter, og søke å unngå krenkelse av slike. Med mindre annet følger av lov eller pålegg fra offentlig myndighet, skal man ikke gjøre forretningshemmeligheter eller annen viktig informasjon tilgjengelig for utenforstående før man har innhentet konfidensialitetserklæring fra hver enkelt som får tilgang til slik informasjon.

3.7 Forskning

SNLA er gjennom sin forskningsaktivitet forpliktet til å følge aksepterte forskningsetiske regler/retningslinjer. Tillit fra offentligheten, samarbeidspartnere og givere er knyttet til en oppfatning av forskerens/ekspertens uavhengighet og redelighet. Økonomisk, politisk eller ideologisk styring av forskningen er til hinder for ny og uavhengig kunnskap, og vil svekke tilliten både til selve forskningen og til institusjonen som driver forskningen. Ansvaret for å følge etiske retningslinjer ved forskningen er tredelt:

3.8 Informasjonsteknologi

Ansattes bruk av datasystemer, informasjon og særlig internettjenester, skal være motivert av jobbrelaterte behov.  Informasjon som kan virke krenkende eller utilbørlig skal aldri lastes ned, lagres eller formidles (eks. pornografisk materiale, hatefulle ytringer e.l.).  Informasjon lagret på SNLAs eksterne og interne systemer, og som ikke er dedikert som privat område av SNLA, er SNLAs eiendom.

4.   Interessekonflikt og integritet

4.1 Habilitet

SNLA respekterer den enkelte medarbeiders rett til privatliv og private interesser, men krever åpenhet og lojalitet overfor SNLA og SNLAs interesser.

Ansatte og tillitsvalgte skal ikke søke å oppnå fordeler, for seg selv eller sine nærstående, som er upassende eller på annen måte kan tenkes å skade SNLAs interesser. Med nærstående menes nær familie (ektefelle, samboer, barn) eller nære venner, samt selskaper man eier, har betydelig innflytelse over eller på annen måte kontrollerer.

Man kan ikke ta del i eller søke å påvirke en beslutning under omstendigheter som kan forårsake en faktisk eller oppfattet interessekonflikt. Slike omstendigheter kan være en personlig interesse i saken – økonomisk eller på annen måte – direkte eller gjennom personer eller selskaper med nær tilknytning.

Skulle en potensiell interessekonflikt oppstå, skal man på eget initiativ vurdere og opplyse overordnet om inhabilitet eller interessekonflikt. Interessekonflikter er ikke alltid opplagte, så i tvilstilfeller skal nærmeste overordnede eller annen overordnet rådføres.

4.2 Bestikkelser, gaver og fordeler

Den ansatte skal ikke – for å oppnå eller beholde forretningsmessige eller andre fordeler i utførelsen av forretningsaktiviteter – tilby, love eller gi noe av økonomisk verdi eller annen utilbørlig fordel til en offentlig tjenestemann (eller en tredje part) for å få vedkommende til å utføre eller unnlate å utføre noe i tilknytning til sine plikter. Dette gjelder uavhengig av om fordelen tilbys direkte eller gjennom en mellommann. I utførelsen av arbeid for SNLA skal den ansatte heller ikke be om, akseptere eller motta noen form for utilbørlig fordel som kan påvirke egne beslutninger.

Gaver eller andre begunstigelser til forretningsforbindelser skal skje i samsvar med akseptert, god forretningsskikk. Formålet med eventuelle gaver, representasjon eller øvrige utgifter må under ingen omstendigheter være å påvirke mottakeren til å utføre sine plikter på en urettmessig måte.

Som ansatt eller tillitsvalgt er det ikke lov til å ta imot fra forretningsforbindelser pengegaver eller andre fordeler (eks. private rabatter, middager, reiser, arrangementer o.l.) som kan påvirke – eller oppfattes å påvirke – integritet eller uavhengighet. Gaver og andre fordeler kan bare mottas dersom de er beskjedne av verdi (ref. statens satser for erkjentlighetsgave (takknemlighetsgave) for enkeltstående arbeidsprestasjoner, p.t. maksimalt kr 500,-).

Hvis man tilbys eller har mottatt slike begunstigelser utover normale oppmerksomhetsgaver eller -fordeler, skal man straks melde fra til din nærmeste overordnede, eller øverste leder, som vil ta stilling til om integritet eller uavhengighet kan oppfattes å være eller bli påvirket.

Alle som får overlevert gaver til Norsk Luftambulanse (luftambulansebasen/ luftambulansetjenesten) fra pasienter, bedrifter eller andre givere må følge rutine for gavemottak.

4.3 Politiske bidrag

Verken SNLA eller noen av SNLAs ansatte eller tillitsvalgte skal yte økonomiske bidrag til politiske partier på vegne av SNLA. Dette forhindrer ikke SNLA i å støtte politiske synspunkter som fremmer SNLAs interesser.

4.4 Økonomiske interesser i andre virksomheter

Som ansatt eller tillitsvalgt i SNLA skal man unngå å ha personlige eierinteresser – direkte eller indirekte – i andre virksomheter hvis dette svekker eller kan tenkes eller oppleves å svekke lojaliteten til SNLA. Før man eventuelt foretar en investering i et selskap som konkurrerer med SNLA eller gjør forretninger med SNLA, for eksempel en leverandør, skal man rådføre seg med nærmeste overordnede.

4.5 Annet arbeid

Arbeidstakeren må ikke ta annet lønnet/ ulønnet arbeid (som supplerende arbeidsforhold/ engasjement/ bistillinger/ styreverv e.l.) som påvirker den ansattes mulighet til å ivareta arbeidsforholdet i SNLA på en fullt forsvarlig måte, inkl. oppfyllelse av kravene til hviletid og til samlet arbeidstid.

Arbeidstakeren må ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra arbeidsgiver, ta ansettelse i eller drive virksomhet, lønnet eller frivillig, som har en slik funksjon at det kan reises tvil om arbeidstakerens lojalitet eller habilitet. SNLA ved generalsekretær skal etter forespørsel gi skriftlig begrunnet svar uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager.

Arbeidstakeren må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet eller utføre oppgaver og aktiviteter for virksomhet som har en slik funksjon eller slike forretningsmessige interesser at det kan reises tvil om arbeidstakerens lojalitet eller habilitet. For øvrig henvises til ansettelseskontrakt og gjeldene retningslinjer om bierverv i personalhåndboken.

5. Varsling og fritak for straffereaksjoner

SNLA forventer åpenhet om og ansvarlig atferd rundt etiske spørsmål for kontinuerlig å forvalte en høy etisk standard. Hovedregelen er at eventuelle bekymringer og klager skal tas opp med nærmeste overordnede. Hvis dette ikke er hensiktsmessig, kan henvendelsen gjøres til andre overordnede eller personalavdelingen. Slike bekymringer eller klager kan rapporteres konfidensielt og – hvis en finner det nødvendig – anonymt.

I henhold til lovkrav skal eventuell mistanke om tvilsomme forhold knyttet til regnskap eller revisjon, rapporteres til styreleder.

Den som i god tro henvender seg til SNLAs ledelse eller styret om en mulig overtredelse av loven eller selskapets retningslinjer, vil være beskyttet mot sanksjoner fra SNLA og SNLAs representanter som følge av denne henvendelsen.

Det vil være et brudd på SNLAs etiske retningslinjer å diskriminere eller trakassere noen for å ha tatt opp slike spørsmål. Den som rapporterer falskt med åpenbar hensikt om å trakassere noen, kan imidlertid bli gjenstand for disiplinærtiltak.

6. Samfunnsansvar

Retningslinjer for samfunnsansvar omhandler hvordan SNLAs virksomhet påvirker mennesker, samfunn og miljø, herunder hensynet til menneskerettigheter, arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i SNLAs strategi, daglig drift og i forhold til interessenter.

6.1 Menneskerettigheter

SNLA skal i sin virksomhet støtte og respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene, og sikre at vi ikke medvirker til brudd på disse. Dette gjelder både internt i egen virksomhet og i forhold til samarbeidspartnere, kunder og andre som på en direkte måte påvirkes av våre aktiviteter.

Gjennom valg av produkter og leverandører ønsker SNLA å fremme støtte og respekt for anerkjente menneskerettigheter.

6.2 Arbeidstakerrettigheter og andre sosiale forhold

SNLA skal være en stimulerende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø hvor det er høy arbeidsglede. Alle ansatte i SNLA skal ha en arbeidsavtale i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Alle ansatte har krav på lønnsvilkår som er rettferdige og i tråd med vår praksis.

Det skal utvises toleranse for medarbeidere og andre interessenters holdninger og meninger. Ingen skal diskriminere eller mobbe andre medarbeidere/kolleger, samarbeidspartnere, kunder eller andre interessenter. Den som føler seg diskriminert eller mobbet skal tas på alvor.

SNLA respekterer den enkelte medarbeiders rett til privatliv og private interesser, men krever åpenhet og lojalitet overfor SNLA og SNLAs interesser.

Den som i god tro henvender seg til SNLAs ledelse eller styret om en mulig overtredelse av loven eller selskapets retningslinjer, vil være beskyttet mot sanksjoner fra SNLA og SNLAs representanter som følge av denne henvendelsen.

6.3 Det ytre miljø

SNLA ønsker å opptre ansvarlig i forhold til klima og miljø.

SNLA arbeider langsiktig og målrettet for å redusere miljøbelastningen av egen drift med fokus på å implementere energibesparende tiltak.

SNLA vil aktivt benytte kildesortering og ha et kritisk blikk på reiseaktiviteten og erstatte med telefonmøter og videokonferanser så langt dette lar seg gjøre.

6.4 Bekjempelse av korrupsjon

SNLA har nulltoleranse for alle former for korrupsjon. Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere skal være i stand til å håndtere vanskelige situasjoner og følge alle lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet.