Skip to main content

Høringssvar til representantforslag 8:224 S (2017-2018)

En anbudsordning med kortvarige kommersielle kontrakter er tid- og kostnadskrevende. Utviklingen av tjenesten står stille gjennom flere år, og det er en innkjøpsordning som skaper usikkerhet i fagmiljøene. Stiftelsen Norsk Luftambulanse anbefaler Stortinget å utrede en offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten.

Publisert: 23.05.2018 – Sist oppdatert: 13.01.2022

Ideelle organisasjoner bør drive luftambulansetjenesten

Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener at helsevesenet kan få høyere kvalitet og mer helse igjen for pengene ved å la ideelle organisasjoner drive luftambulansetjenesten. Vi tror det kan gi en betydelig merverdi framfor å insource tjenesten til ren offentlig drift.

I luftambulansetjenesten bidrar giverne våre hvert år med omkring 250 millioner kroner til forskning, innovasjon, økt beredskap og kompetanseheving. Organisasjonen bidrar også med ekstra trening for leger, flygere og redningsmenn. Et tett samarbeid med det operative og medisinske fagmiljøet må til for å drive forskning og utvikling av verdi for tjenesten. Å være direkte involvert i den operative driften gjennom sitt heleide datterselskap Norsk Luftambulanse AS er derfor en forutsetning for bidraget Stiftelsen Norsk Luftambulanse gir i dag.  Ved at datterselskapet drives non-profit, føres et eventuelt overskudd direkte tilbake i tjenesten gjennom kvalitetsforbedringer og økt beredskap.

Med over 20 stipendiater er Stiftelsen Norsk Luftambulanse det ledende forskningsmiljøet innen akuttmedisin utenfor sykehus. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er navet i et stort internasjonalt nettverk av forskere, utviklere og operative innen luftambulanse. Våre medisinske og tekniske nyvinninger, som er i bruk i dagens luftambulansetjeneste, bidrar til at vi er verdensledende på dette feltet. At store europeiske luftambulanseoperatører og akuttmedisinske fagmiljøer lærer av oss, gir luftambulansetjenesten i Norge til gjengjeld en unik tilgang til faglig utvikling som foregår i andre land. Dette kommer norske pasienter til gode. Ingen kommersielle aktører kan tilføre tjenesten noe lignende. Vi tror det blir vanskelig for staten å være ledende innen innovasjon og utvikling av tjenesten på det nivået Stiftelsen Norsk Luftambulanse har bygget opp gjennom 40 år.

Vårt datterselskap har vist at det er mulig for ideelle å konkurrere på pris i tillegg til kvalitet. Da Norsk Luftambulanse AS vant kontraktene om legehelikopterdrift i Danmark og senere i Norge, var det i konkurranse med internasjonale operatørselskap. Det er to faktorer som påvirker prisen: Lønns- og arbeidsbetingelser og pris på flåten. Som en liten aktør i markedet får Norsk Luftambulanse AS dårligere pris på flåten sammenlignet med store internasjonale aktører med en langt større flåte.  Det er derfor avgjørende å ha mulighet til å konkurrere også på lønns- og arbeidsbetingelser.

Norsk Luftambulanse AS vant anbudet på alle legehelikopterkontraktene fra 1. Juni 2018. For å sikre at selskapet ble konkurransedyktig inngikk alle ansatte en avtale om treårig lønnsfrys i perioden 2015-2018.  Dette var mulig fordi det ikke ligger krav om virksomhetsoverdragelse i kontrakten. Dersom Stortinget vedtar en anbudsordning med virksomhetsoverdragelse, vil vi kun ha mulighet til å konkurrere med flåtepris. Stiftelsen Norsk Luftambulanse frykter at med virksomhetsoverdragelse klarer ikke aktører som Norsk Luftambulanse AS å vinne fram i konkurransen mot store internasjonale aktører hvis det blir en ny anbudsperiode.

Forskning og utvikling er avgjørende for at pasientene til enhver tid sikres en best mulig behandling utenfor sykehuset. Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener at driftsformen i luftambulansetjenesten må legge til rette for at staten kan ta ut det store potensialet samarbeid med en ideell organisasjon gir.

Flere løsninger enn insourcing bør utredes

Luftambulansetjenesten er og skal være en del av det offentlige helsetilbudet. Ansvaret for tjenesten ligger hos helsemyndighetene. Stiftelsen hadde dette som sitt viktigste mål ved etablering i 1978. Allerede i 1988 nådde vi dette målet. Den operative driften av luftambulansetjenesten er i dag basert på kommersielle anbud. Anbudsordningen er tid- og kostnadskrevende. I tillegg får vi tilbakemeldinger på at utviklingen i tjenesten står stille i minst fire år, to år før og to år etter rigging av nye kontrakter i en anbudsperiode. I tillegg ser vi at ordningen skaper usikkerhet i fagmiljøene. Luftambulansetjenesten er en komplisert tjeneste med skarpt fokus på sikkerhet og samarbeid. Det er viktig med kontinuitet og at personell og kompetanse blir godt ivaretatt. Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener derfor det er behov for stabile og langvarige kontrakter, som jevnlig reforhandles, helst med organisasjoner som ikke har mål om å tjene penger på å drive luftambulanse.

En utredning om luftambulansetjenestens driftsform bør også sikre:

Advarer mot ren insourcing av luftambulansetjenesten

Vi vil advare Stortinget mot å velge bort bidraget fra en ideell organisasjon som Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Det har en stor samfunnsmessig verdi å ha en operatør eid av en ideell organisasjon som en del av beredskapskjeden, fordi vi hvert år gir tilsvarende en tv-aksjon tilbake til fellesskapet.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er også bekymret for at luftambulansetjenesten kan bli dyrere dersom helsevesenet tar over hele driften. Med en ren offentlig tjeneste går staten glipp av en mulighet til å holde prisene nede gjennom faste reforhandlinger. Det er også fare for at tjenesten blir en salderingspost på årlige budsjettforhandlinger. Vi mener derfor at staten får en billigere og bedre luftambulansetjeneste med å inngå en langtidskontrakt med en ideell organisasjon.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse anbefaler Stortinget å velge en anbudsordning som reserveres for ideelle organisasjoner. Gjennom dette oppnås både fordelene ved ren offentlig drift og konkurranseutsetting. Stiftelsen Norsk Luftambulanse kan bidra med 40 års erfaring med luftambulansedrift, forskning- og utviklingsarbeid, innovasjon og internasjonalt samarbeid.