Skip to main content

Globalt katastrofeverktøy

De store ulykkene og naturkatastrofene rammer relativt sjelden, og samarbeid over landegrensene må derfor til for å skaffe nok erfaring til å gjøre hjelpearbeidet og den medisinske innsatsen bedre. Sabina Fattahs forskning har resultert i et verktøy som gjør det mulig å dele erfaringer fra store ulykker med hele verden.

Portrett av Sabina Fattah

Prosjektets bakgrunn var manglende standardisering av rapportering fra alvorlige medisinske hendelser, på engelsk kalt ”major incidents”. Gjennom prosjektet ønsket Fattah å besvare spørsmålene: Hvilke data er nødvendig å rapportere fra slike hendelser? Hvordan kan verktøyet implementeres slik at rapporteringen og resultatene gjøres fritt tilgjengelig for alle? Hva er brukernes erfaring med malen og hvilke forslag til forbedring har de?

Gjennom et systematisk litteratursøk har prosjektet kartlagt eksisterende maler for rapportering av den medisinske håndteringen av alvorlige hendelser. Forfattere av malene og eksperter på fagfeltet ble så invitert til et konsensusmøte for å lage en ny mal spesielt rettet mot forhold utenfor sykehus. En nettside www.majorincidentreporting.org er blitt opprettet der både rapporteringsmalen og rapporter fra Utøya og hendelser fra utlandet finnes fritt tilgjengelig.

Sabina Fattah brukte kvalitative intervjuer for å kartlegge brukernes erfaringer med malen. Funnene vil brukes til videre forbedring av rapporteringsverktøyet, med mål om at det vil bli brukt i større omfang.