Skip to main content

Fjellmedisin, nedkjøling, snøskred og akuttmedisin under vanskelige forhold

Øyvind Thomassen er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og leder forskningsklyngen for fjellmedisin.

Øyvind Thomassen

Øyvind Thomassen

Seniorforsker

oyvind.thomassen1@helse-bergen.no

Thomassen er overlege og seksjonsleder for luftambulansen ved Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og har bred klinisk erfaring. Han har lang fartstid som luftambulanselege både i luftambulansetjenesten og på Forsvarets redningshelikopter i Banak, og har også jobbet som kommunelege.

Øyvind Thomassen er førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Hans forskningsområder er fjellmedisin med spesiell fokus på nedkjøling, snøskred og akuttmedisin under vanskelige forhold. Han har publisert en rekke medisinske fagartikler, og er fagfellevurderer for de vitenskapelige tidsskriftene Acta Anaestesiologica Scandinavica, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine og Clinical Evidence.

Her i Stiftelsen Norsk Luftambulanse er Thomassen seniorforsker og leder ved forskningsklyngen i Bergen. Her samarbeider stiftelsen, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus om forskning på fjellmedisin. Han er også hovedveileder for stipendiat Ane Marthe Helland, som forsker på hypotermi i en fjellmedisinsk setting.

I tillegg er Øyvind Thomassen med å drive utdanningen Diploma in Mountain Medicine i Skandinavia. Dette er den høyeste tilgjengelige utdannelsen innen feltet villmarksmedisin og fjellmedisin, og hovedmålgruppen for kurset er leger, sykepleiere, paramedics og redningsmenn. Kurset forvaltes i Skandinavia av Norsk Fjellmedisinsk Selskap, som er en faglig interesseorganisasjon som tilbyr kursing og formidler forskningsbasert kunnskap om fjellmedisin til blant andre helsepersonell, med mål om å øke kompetansen om forebygging og håndtering av ulykker, skader og sykdom som skjer i fjellet. Thomassen er tidligere leder og styremedlem i organisasjonen.

Øyvind Thomassen er spesialist i anestesiologi og var akademisk representant i Spesialitetskomitéen i anestesiologi. Spesialitetskomiteene er rådgivende utvalgt i Legeforeningen i spørsmål om spesialistutdanning og etterutdanning. Han ledet også arbeidet med å lage nasjonale retningslinjer for behandling av det som på fagspråket kalles prehospital aksidentell hypotermi, altså fall i kroppstemperaturen som følge av ulykker, skader eller forgiftninger. Målet er å lage enhetlige anbefalinger, slik at alle i den første delen av den akuttmedisinske kjeden har like retningslinjer for å diagnostisere og behandle nedkjølte pasienter, uansett hvor i landet man er.

Øyvind Thomassen er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Han disputerte for doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 2012, med avhandlingen Implementation of safety checklists in medicine – not as simple as it sounds. I sitt doktorgradsarbeid forsket Thomassen på bruk av sjekklister på operasjonsstuen. Thomassen og medarbeiderne fant at bruk av sjekklister er et effektivt, billig og anvendelig verktøy for å redusere uønskede hendelser og komplikasjoner.