Skip to main content

Avansert akuttmedisinsk behandling

Hans Morten Lossius er generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han er professor i prehospital akuttmedisin ved Universitetet i Stavanger og adjungert professor ved Universitetet i Aalborg.

Lossius har hovedsakelig forsket på organisering, dokumentasjon og effekt av tidlig avansert akuttmedisinsk behandling generelt, og spesielt innenfor områdene alvorlig skadde, luftveishåndtering, hjerneslag og legebemannet utrykningstjeneste (luftambulanse) generelt. Flere av hans arbeider har også bidratt til å forbedre kvaliteten på akuttmedisinsk dokumentasjon som grunnlag for forskning nasjonalt og internasjonalt.

Lossius var i perioden 2006 til 2015 ansvarlig for oppbyggingen av Stiftelsen Norsk Luftambulanses forsknings- og utviklingsarbeid. I dag har forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) 28 doktorgradsstipendiater og 17 postdoktorer og seniorforskere innen prehospital akuttmedisin, hvor de fleste er tilknyttet universiteter i Norge. Stiftelsen driver et av Europas største forskningsmiljøer innen akuttmedisin utenfor sykehus, og FoU har et omfattende samarbeid med andre akuttmedisinske forskningsmiljøer internasjonalt.

I 2015 ble Hans Morten Lossius ansatt som generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. I tillegg er han professor i prehospital avansert akuttmedisin ved Universitetet i Stavanger og adjungert professor i akuttmedisin ved Center for Præhospital og Akutforskning, Universitetet i Aalborg. I perioden 2013 til 2015 var Lossius ansvarlig for å bygge opp forskningsavdelingen i FinnHEMS, den nasjonale luftambulansetjenesten i Finland. Fra 2014 til 2017 var han gjesteprofessor i avansert akuttmedisin ved Institutt for klinisk forskning og utdanning ved Karolinska Institutet i Stockholm, for å styrke det akuttmedisinske forskningsområdet her. Lossius har veiledet og er veileder for en rekke forskningsstipendiater i flere land, er ofte opponent ved disputaser nasjonalt og internasjonalt, og er en hyppig brukt foredragsholder på nasjonale og internasjonale faglige konferanser og møter. Han har hatt det vitenskapelige ansvaret for flere internasjonale konferanser, blant annet flere AirMed World Conference.

Hans Morten Lossius er aktivt med i og har ledet flere internasjonale faglige nettverk og arbeidsgrupper, blant annet i European HEMS and Air Ambulance Committee (EHAC), der han også i flere år har vært styremedlem og leder av organisasjonens medisinske arbeidsgruppe.  Han tok også initiativ til å etablere det europeiske forskningsnettverket European Prehospital Research Alliance (EUPHOREA). Han har et tett samarbeid med fremstående internasjonale forskningsgrupper og fagmiljøer innen luftambulanse og prehospital akuttmedisin. Blant disse er London´s Air Ambulance, Wales Emergency Retrieval and Transfer Service (EMRTS), The UK Trauma Audit and Research Network, the European Prehospital Research Alliance, the German Trauma Registry, the Italian Trauma Registry, Svensk Luftambulans, Swiss Air Rescue REGA og Italian Association of Anaesthesiology and Intensive Care SIAARTI. Lossius samarbeider også tett med prehospitale forskningsmiljøer ved Aarhus universitet, Aalborg universitet og Karolinska Institutet i Stockholm.

I tillegg er Lossius grunnlegger av og sjefredaktør i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (SJTREM). Han er fagfellebedømmer (referee) for en rekke andre tidsskrifter, og har selv publisert mer enn 70 fagfellevurderte vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift.

I 2020 ble Hans Morten Lossius tildelt den høyeste utmerkelsen, Honorary fellowship in immediate medical care, ved ærverdige Royal College of Surgeons of Edinburgh for sitt mangeårige arbeid i ulike roller innen prehospital akuttmedisin og forskning, både i Norge og internasjonalt.

Hans Morten Lossius er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, er spesialist i anestesiologi og intensivmedisin, og har bred klinisk erfaring. Han har lang fartstid som luftambulanselege både i luftambulansetjenesten i Stavanger og Arendal og på Forsvarets redningshelikopter i Banak og Sola. Lossius har vært avdelingsoverlege ved akuttmottaket ved Stavanger universitetssjukehus og seksjonsoverlege ved AMK-sentralen ved Oslo universitetssykehus, og har også jobbet som kommunelege i Finnmark.

Lossius disputerte for doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2003 med avhandlingen Advanced life support by specially trained physicians in emergency medical teams; A study of effect, efficiency of team activation, and feasibility of methods for emergency medical research. I avhandlingen beregner han blant annet antall vunne leveår ved legebemannet utrykningstjeneste (luftambulanse).