Skip to main content

Kvalitet og sikkerhet i luftambulansetjenesten

Hvilke konsekvenser har økende grad av teknologi for luftambulansetjenesten? Og er ny teknologi alltid positivt? Dette ser doktorgradsstipendiat Håkon B. Abrahamsen på i sin forskning.

Portrett av Håkon Abrahamsen

Hva forsker du på?

Jeg forsker på kvalitet og pasientsikkerhet i luftambulansetjenesten. Tittelen på avhandlingen min er ”Quality and Safety in Helicopter Emergency Medical Services”.

Hvorfor forsker du på dette?

Kvalitetsforbedring i helsetjenesten er en nasjonal strategi, og pasientsikkerhet har vært et betydelig satsingsområde både nasjonalt og internasjonalt de siste 15 årene. Pasientsikkerhet i luftambulansetjenesten har så langt fått lite oppmerksomhet til tross for at denne tjenesten er spesielt sårbar for uønskede hendelser.

Pasientene som vi behandler i helikoptertjenesten er livstruende syke eller skadde, marginene er små og konsekvensene av en uønsket hendelse kan lett bli alvorlig. Mange aktører med ulik bakgrunn er involvert i pasientbehandlingen og pasientene er ofte tilkoblet avansert medisinsk teknisk utstyr. Pasient og utstyr forflyttes flere ganger i løpet av kort tid, noe som forutsetter koordinering og god kommunikasjon. Mangel på informasjon i en tidlig fase av et oppdrag avløses gjerne av informasjonskaos på et senere tidspunkt. Tidspresset er stort og beslutningstaking foregår med stor grad av usikkerhet.

Hvordan finner du svarene?

Til forskjell fra tidligere forskning har denne avhandlingen et tverrfaglig systemperspektiv som berører både simuleringsbasert trening, risikostyring og økonomi.

Hvordan kan forskningen din bidra til å gjøre luftambulansetjenesten bedre?

Forskningen bidrar til å øke forståelsen for at luftambulansetjenesten kan betraktes som et komplekst system, og at et systemperspektiv er nødvendig for å studere problemstillinger knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet i denne tjenesten.

Avhandlingen bidrar til å gi en bedre forståelse for hvordan interaksjoner mellom mennesker og teknologi kan påvirke prosesser i luftambulansetjenesten og dermed også pasientsikkerheten. Vi har blant annet vist at den stadig økende grad av teknologifisering i luftambulansetjenesten kan gi utilsiktede og negative konsekvenser for pasientsikkerheten, og hvordan droneteknologi kan brukes som et supplerende verktøy for datainnsamling og informasjonsutveksling i søk og redning, i snøskred og i forbindelse med store ulykker. Før ny teknologi implementeres i tjenesten, er det derfor viktig å gjennomføre analyser for å identifisere hva som kan gå galt som følge av at nytt utstyr introduseres og på hvilke måter den nye teknologien påvirker resten av systemet.