Skip to main content

Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

I sitt doktorgradsarbeid forsket Erik Zakariassen på hvordan organiseringen av de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehuset virket.

Portrett av Erik Zakariassen

Erik Zakariassen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 26. mai 2010. Tittelen på avhandlingen er Red Response. Studies on the role of primary care doctors in out-of-hospital emergency medicine.

Zakariassen forsket på hvordan organiseringen av de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehuset virket. Luftambulanse, legevakt og AMK/indeks var områdene for forskningen. Spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er to forvaltningsnivåer som begge har et likeverdig ansvar for den akutt syke og skadete pasienten. Det er flere problemområder innenfor dette delte ansvarsområdet; hvordan én part organiserer sin tjeneste vil påvirke bruken av en annen del av tjenesten.

Zakariassen disputerte i 2010 ved Universitet i Bergen. I dag har Zakariassen en professor II-stilling ved UiB som er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.