Skip to main content

Pasientsikkerhet

Elisabeth Jeppesen er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og leder for forskningsklyngen i Stavanger.

Elisabeth Jeppesen

Elisabeth Jeppesen

Seniorforsker

elisabeth.jeppesen@norskluftambulanse.no

I forskningsklyngen i Stavanger samarbeider Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Universitetet i Stavanger og Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE) om forskning på pasientsikkerhet i akuttmedisin utenfor sykehuset.

Elisabeth Jeppesen er også ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, hvor hun er emneansvarlig for masteroppgaven ved Master for Pre Hospital Critical Care. Hun er tidligere leder for Nasjonalt Traumeregister, og har vært med på å utarbeide Nasjonal traumeplan, som la føringer for organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Norge.

Elisabeth Jeppesen er spesialsykepleier, og har sin kliniske bakgrunn fra Intensivavdelingen ved Hammerfest sykehus. Hun har en Master i Public Health fra Universitetet i Tromsø. Etter en stipendiatperiode på tre år ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, disputerte hun i 2015 for doktorgraden ved Universitetet i Oslo, med avhandlingen Across sectional and longitudinal studies of teenagers adaptation to cancer in one of their parents.

Her i stiftelsen er hun hovedveileder for stipendiatene Mathias Cuevas-Østrem (prosjektet Geriatric Trauma – a rising tide. Assessing patient safety challenges in a vulnerable population. The GTAPS-project) og Inger Nilsbakken (Dispatch, prehospital time, interventions and outcomes in the Norwegian trauma population).

Jeppesen har en bred forskningsbakgrunn, men hennes hovedinteresse er traumatologi og den hardt skadede pasienten. Gjennom sitt tidligere arbeid ved Kunnskapssenteret for helsetjenesten har hun fått kunnskap om og interesse for pasientsikkerhet, standardisering og kvalitet i helsetjenesten, og hun har fagansvar for Helsebibliotekets akuttmedisinsider. Du finner også hennes publikasjoner i CRISTIN og PubMed.