Skip to main content

Evaluering av Indeks

Doktogradsstipendiat Eirin Ellensen ser på bruken av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, og i hvilken grad bruken av den bidrar til at riktig ressurs rykker ut til de pasientene som har størst behov for det.

Portrett av Eirin Ellensen

Hva forsker du på?

Jeg forsker på Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, beslutningsstøtteverktøyet som AMK-sentralene benytter seg av når de tar i mot og håndterer 113-samtaler.

De viktigste spørsmålene i denne er:

– Hva skjer?
– Hvor mye haster det?
– Hva slags hjelp trengs?

Indeksen ble utviklet for norske forhold på begynnelsen av 90-tallet og har vært i bruk nasjonalt siden 1994. Da jeg begynte å forske på dette, visste man svært lite om den faktiske bruken av det, og i hvilken grad det var et godt verktøy for formålet.

Hvordan vil du finne ut av det?

Med god hjelp fra de 19 AMK-sentralene i Norge, har jeg samlet inn data på hvordan henvendelser til 113 håndteres, og ser på i hvilken grad indeksen brukes i prosessen fra samtalen mottas til hjelpen sendes ut. Vi samarbeider også med Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus i Bergen for å se i hvilken grad indeksen bidrar til å klare å oppdage om pasienten har hatt et hjerneslag eller ikke.

Hvorfor er dette viktig?

Alle pasienter skal få rask og god hjelp når det trengs. Men det som er god hjelp for én pasient, trenger ikke være det for en annen pasient. Det er viktig at begrensede ressurser som ambulanser, legehelikoptere og anestesileger blir brukt der de trengs mest, og da må man vite hvor det er.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten/pasientene/prehospital medisin?

Bedre oppfattelse og prioritering av 113-henvendelser vil bidra til bedre utnyttelse av den ekspertisen og kapasiteten som finnes prehospitalt. I tillegg ser vi at pasientene får raskere og mer hensiktsmessig hjelp når situasjonen er avklart best mulig.