Stiftelsen Norsk luftambulanse

Vil du være med på å påvirke arbeidet vårt i region Øst?

10.april arrangeres regionrådsmøtet i region Øst, der det skal velges nye regionrådsmedlemmer. Vi trenger engasjerte støttespillere, og søker givere og støttemedlemmer til frivillige verv i regionrådene for å fortelle om hvem vi er, påvirke hva vi gjør og hjelpe oss dit vi vil. Er dette noe for deg?

Derfor er jeg frivillig i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Olav Wagenius

Olav Wagenius er regionrådsmedlem i region Øst.

Gjennom jobben som brannmann har jeg siden 1983 jobbet i avd. for Brann & Redning, og i Forebyggende avd. Jeg har vært støttemedlem og giver i Stiftelsen Norsk Luftambulanse i mange år, og siden 1999 har jeg vært instruktør på kursene i Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS). For tiden er jeg fagansvarlig for brann og redningsteknisk i kurskonseptet.

Det er viktig at vi tar lærdom av reelle hendelser som igjen vi setter sammen til et forbedringspotensial for å styrke hele redningskjeden.

Samtidig lærer vi mye om forebygging, når vi vurderer reelle ulykker, som for eksempel riktig bruk av bilbelte.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har vært avgjørende for at nødetatene får mulighet til å trene sammen på ulykker i trafikken, og dermed i stand til å redde liv. Det er bare noe av det Stiftelsen gjør, men noe av det som jeg synes det er viktig å støtte. Gjennom dette arbeidet sparer vi tid – og sparer liv. Derfor er jeg støttespiller i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 

-Olav Wagenius, regionrådsmedlem i region Øst.

Hva gjør regionrådene?
Regionrådene skal være rådgivende organ for arbeidet i SNLA, og skal være høringsinstans i forkant når det gjelder viktige saker i organisasjonen. Regionrådene kan foreslå aktuelle saker til stiftelsens administrasjon for videre behandling. Arbeidet i regionene skal følge vedtatt møtekalender og årshjul. 

Regionrådene skal bidra til å avdekke akuttmedisinske behov, delta i pådriveraktiviteter, myndighetskontakt og nettverksbygging, samt marked- og synlighetsarbeid i samarbeid med stiftelsens administrasjon. 

Regionrådene skal være aktive overfor den sentrale valgkomiteen og foreslå aktuelle kandidater til styret og valgkomiteen i SNLA. 

Regionrådene skal behandle og innstille lokale formålssøknader innenfor de rammer som er gitt i handlingsplan og budsjett. 

Forslag om saker som ønskes behandlet på regionrådsmøtet må være innkommet til regionrådet senest tre uker før møtet finner sted. Det samme gjelder forslag til kandidater til regionråd og valgkomité (benkeforslag kan ikke fremmes). 

Arbeidet i regionrådene er frivillig og ulønnet arbeid. 

Hva vil kreves av meg?

Det forventes at du som frivillig deltar på et par fysiske møter og et par telefonmøter pr. år. I tillegg bør du delta på informasjonsmøte for å sette deg inn i hva Stiftelsen Norsk Luftambulanse arbeider med, sånn at du kan engasjere deg i noen av organisasjonens aktiviteter.

Hvem kontakter jeg?

Arild Sørensenarild.sorensen@snla.no / 918 24 698