Stiftelsen Norsk luftambulanse

Stephen Sollid

Risikoanalyse i akuttmedisinsk behandling som verktøy for å bedre pasientsikkerheten.

Pasientsikkerhet i akuttmedisin utenfor sykehuset har fått lite oppmerksomhet. Det skrives og forskes mye på pasientsikkerhet inne på sykehuset, men utfordringene er vel så store utenfor sykehuset. Stephen J. M. Sollid ønsker gjennom sin forskning å finne gode metoder for å kartlegge problemene med pasientsikkerhet utenfor sykehuset, men også å finne gode løsninger. I sin doktograd, som ble finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), forsket han på hvordan man kan bruke metoder for risikoanalyse og risikostyring for å kartlegge og identifisere faktorer som kan true sikkerheten til pasientene utenfor sykehuset.

I samarbeid med forskere og eksperter på risikostyring fra Universitetet i Stavanger, brukte Sollid disse metodene til å identifisere problemer med luftveishåndtering av akutt og kritisk syke som tradisjonelle metoder ikke klarte å fange opp. Et konkret resultat av forskningen ble utviklingen av en standardisert mal for rapportering av data fra luftveishåndtering av pasienter utenfor sykehuset. 

Sollid disputerte i 2010 ved Universitet i Stavanger. Professor Eldar Søreide, professor Terje Aven og daværende førsteamanuensis Hans Morten Lossius var veiledere.

I dag er Sollid selv førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, en stilling som er finansiert av SNLA. Han viderefører her sin forskning innen prehospital pasientsikkerhet og er veileder for flere ph.d.-studenter som er med på å videreføre hans egen forskning. Sollid har pr. 01.01.2016 publisert 23 vitenskapelige fagfellevurderte artikler i internasjonale tidsskrifter, hvorav ti som førsteforfatter. Han har vært medforfatter på to lærebøker og en rekke abstracts og postere på vitenskapelige kongresser.