Stiftelsen Norsk luftambulanse

Årsrapport 2017 | Utdanning

For å sikre at akutt og alvorlig skadde og syke pasienter får raskere og riktigere behandling, er det ikke nok bare å finne og utvikle nye løsninger. Vi sørger for at ny kunnskap når dem som har bruk for den – operative mannskaper i redningskjeden som skal redde liv.

Vi har ikke lykkes før ny teknologi, kunnskap, metode og utstyr både gir dokumentert effekt og er innført i den avanserte akuttmedisinske tjenesten. Vår rolle som fagutvikler og vårt datterselskaps rolle som utøver gir oss en helt unik kort vei fra vi finner et forbedringsområde til forskning, utvikling, utdanning, utprøving og eventuell implementering av en løsning.

Høyere utdanning i prehospital akuttmedisin

Pre-Hospital Critical Care

Stiftelsen Norsk Luftambulanse var lenge en pådriver for etableringen av masterprogrammet Pre-Hospital Critical Care (PHCC), som nå er en fullverdig mastergradsutdanning på 120 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger (UiS). Masterprogrammet er tverrfaglig og rekrutterer studenter med erfaring fra prehospitalt arbeid, eksempelvis leger og sykepleiere. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har bidratt sterkt til etablering og finansiering av programmet og finansierer flere stillinger ved UiS. Første kull er ferdig våren 2018, og høsten 2016 startet et nytt kull med studenter opp. Tilbakemeldingene fra deltakerne viser at de har fått økt forståelse for faget, og for de andres yrkesgruppenes rolle på et skadested.

Kurs for operativt personell i luftambulansetjenesten

Aeromedical Crew Resource Management (ACRM)

ACRM ble etablert som prosjekt i Stiftelsen Norsk Luftambulanse i 2011. Siden har det blitt gjennomført flere enn 60 kurs med over 1 000 deltakere. I 2017 ble det utdannet to nye instruktører i Helsinki. Det ble i tillegg gjennomført 16 refresherkurs med seks instruktører og gjennomført kurs for 206 deltakere. Prosjektleder har deltatt i to Working Group Conferences og gjennomført instruktørsamling med instruktører fra 13 ulike land i Oslo.

Camp Torpomoen

Den årlige treningsleiren Camp Torpomoen gir leger, flygere og redningsmenn i luftambulansetjenesten mulighet til å trene utover den treningsaktiviteten som normalt foregår på basene. Å trene uforstyrret og fokusert sammen med kolleger skal bidra til å styrke samarbeidet i crewet og øke standardiseringen av tjenesten. Dette vil gi høyere kvalitet på luftambulansetjenesten, samt bedre sikkerhet for både pasienter og personell.

Den årlige treningsleiren Camp Torpomoen i Ål gir mannskapene i luftambulansetjenesten mulighet til å trene uforstyrret og fokusert sammen i en uke (Foto: Thomas Kleiven).

Den årlige treningsleiren Camp Torpomoen i Ål gir mannskapene i luftambulansetjenesten mulighet til å trene uforstyrret og fokusert sammen i en uke (Foto: Thomas Kleiven).

Årets treningsleir var den mest omfattende både i antall deltakere – rekordmange 143 – og i lengde. I åtte uker trente mannskapene på svært realistiske scenarier på Sem og Torpomoen. Prematur fødsel, vanskelige luftveier, søk- og redningsoppdrag, tanndemhoppere som har krasjet i trær og elveredning av luftsportutøvere var blant temaene under årets camp.

Kurs for samarbeidspartnere til luftambulansetjenesten

For bedre samarbeid med andre etater, arrangerer og bidrar Stiftelsen Norsk Luftambulanse til kurs, fagdager, fagkonferanser og utdanning på høyere nivå for personell som jobber utenfor sykehus. Det omfatter de tre nødetatene politi, brann og helse. SNLA bidro også både i programkomiteen og ved gjennomføringen av en rekke andre nasjonale og internasjonale kongresser, blant andre Ambulanseforum på Gardermoen og EMS 2017 i København.

Kurs i pasientundersøkelse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier rettighetene til Advanced Medical Life Support (AMLS) og Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) i Norge. Kursene gjennomføres i samarbeid med helseforetakene, og har prehospitalt personell som hovedmålgruppe.

Begge kursene består av en nettbasert teoridel før en avsluttende dag med casetrening og praktisk eksamen. Anestesileger i akuttmottaket på Rikshospitalet, redningsmenn i 330/337-skvadronen, Forsvarets sanitet, offshoresykepleiere og ambulansepersonell er blant dem som har gjennomført kursene. Totalt gjennomførte vi 62 eAML- og ePHTLS-kurs med 820 deltakere i 2017.

Om høsten ble det i tillegg arrangert en landsomfattende fagsamling for 100 LS-instruktører, med det siste innen temaet «akutt syke eldre». Fagsamlingen ble arrangert i Trondheim med sterk representasjon fra det medisinske miljøet fra St. Olavs hospital.

Tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid (eTAS)

Hensikten med TAS er å formidle kunnskap og ferdigheter knyttet til samhandling mellom nødetatene (brann, politi og helse). Hovedmålet er å spare livsviktig tid for pasientene, og kursene tar for seg blant annet ledelse på skadested, hurtigfrigjøring av pasienter i bil, kunnskap om redningsarbeid med større kjøretøy og store hendelser med mange skadde.

For at redningskjeden med politi, brann og helse skal jobbe best mulig sammen på skadested, er det avgjørende at de får trene sammen. (Foto: Fredrik Naumann)

For at redningskjeden med politi, brann og helse skal jobbe best mulig sammen på skadested, er det avgjørende at de får trene sammen. (Foto: Fredrik Naumann)

I 2017 ble det gjennomført 16 TAS-kurs med omtrent 500 deltakere. Året før ble teoridelen av TAS-kursene endret til e-læring (e-TAS), og deltakerne får dermed mer tid til praktisk trening. Slik vil vi nå flere brukere samtidig som vi effektiviserer kursene med tanke på ressursbruk.

Akutthjelper (eAkutthjelper)

Siden 2010 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse etablert et nettverk av lokale akutteam i kommuner over hele landet. Disse er kurset i avansert førstehjelp og er ment som et supplement til eksisterende helsetilbud. Fra å ha startet med 150 akutthjelpere i seks kommuner har prosjektet ved utgangen av 2017 mer enn 3 500 mannskaper i 170 kommuner.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har etablert en førstelinje med frivillige akutthjelpere over hele landet - Bømlo er en av kommunene med flest slike oppdrag i landet.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har etablert en førstelinje med frivillige akutthjelpere over hele landet – Bømlo er en av kommunene med flest slike oppdrag i landet. (Foto: Fredrik Naumann)

Lokale akutthjelpere er ute på oppdrag hver eneste dag i Norge. I snitt er akutthjelperne på plass hos pasienten 16 minutter før lege og ambulansepersonell, men ofte er de på plass opp mot en time før. Hjertestans, pusteproblemer og brystsmerter er blant de vanligste utrykningsårsakene.

Akutthjelperne er hovedsakelig brannmannskaper tilknyttet de lokale brannstasjonene. I noen kommuner er det supplert med sykepleiere, ambulansepersonell og annet helsepersonell. Ressursene disponeres av alarmsentralen 113. Totalt gjennomførte vi i løpet av året 33 grunnkurs for 560 deltakere og 74 repetisjonskurs for 740 deltakere.